• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2


Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 17.00  i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Deltagere: Bibi, Vibeke, Carsten, Uffe, Lis, Annie, Jette
Fraværende: Anette

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse:
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivningaf referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2013
Vedtagelse:
Referatet blev godkendt med følgende ændringer:
Pkt. 5: Mølleskolen meldte ikke afbud, det var Morten Børup skolen, der meldte afbud.
Pkt. 5: Der er 2 børnesorggrupper, 1 gruppe med 1 barn og 1 gruppe med 7 børn.
Pkt. 7: Ophængning på kontoret af referater fra bestyrelsesmøder er tidligere vedtaget.

 

3. Økonomiske forhold
Vibeke fremlægger til mødet aktuel oversigt over foreningens økonomiske forhold.
Vedtagelse:

Vibeke fremlagde kontoudskrift fra foreningens konto i Nordea. Saldo pr. 30/10-13 er 204.934,61 kr.

 

4. Orientering om koordinators aktiviteter, kontakter til foreningen, oprettelse/ophør med grupper m. v.
På grund af særlig prioritering af arbejdsopgaver blev dette punkt i seneste bestyrelsesmøde udsat til dette møde. Anette fremsender inden mødet oversigt over ovennævnte
Vedtagelse:

Anette havde til mødet fremsendt følgende status:
2 børnesorggrupper

1 kræftgruppe
1 voksensorggruppe
1 ADHD gruppe 
1 kronisk s/s gruppe
1 gruppe for pårørende til
 hjerneskadede
x
-antal besøgende i café ADHD
I alt er der 43 deltagere i foreningens grupper p. t.

Der er  i alt 27 frivillige incl. 18 standby frivillige

5. Orientering fra koordinator Anette
Anette orienterer bestyrelsen på mødet om arbejdet i foreningen, herunder bl. a.
- kontakt til frivillige kommende gruppeledere med henblik på at få en aktuel oversigt over de frivillige, der reelt er til rådighed for dannelsen af nye grupper
Vedtagelse: 
Anette havde tilmødet fremsendt udskrift af elektronisk logbog over udførte arbejdsopgaver  i 2013 – frem til 31/10-13.


6. Medarbejdersamtale med koordinator
Bibi har den 30. september 2013 afholdt en medarbejdersamtale med Anette, d. v. s. en samtale,med udgangspunkt i jobbeskrivelsen - hvor Anette opfordres til at fremføre alle forhold i tilknytning til hendes stilling som koordinator i Selvhjælp Skanderborg, herunder såvel de tilfredsstillende forhold som de mulige forhold, der lægger op til behov for drøftelser og vurdering i bestyrelsen, og som evt. måtte kræve, at der tages handling derpå.

I lighed med praksis ved medarbejdersamtaler er det medarbejderen, der skriver referatet fra samtalen, og Anette vil derfor samtidig med denne dagsorden sende referatet til bestyrelsen.
Vedtagelse:
Anette havde til mødet fremsendt referat fra medarbejdersamtalen den 30. september 2013.Referatet toges til efterretning.


7. Status på foreningens tiltag med hensyn til synlighed af foreningen
- Besøg på 4 skoler – blev godt modtaget, men indtil dato ingen konkret reaktion
- Kræmmermarkedet
 gav 3 nye potentielle frivilllige samt en enkelt bruger
- Evt. solgte billetter til Per Larsen-foredraget
- Artiklen i Uge-Bladet gav 1 ny til børnesorggruppen

Vedtagelse:
De nye annoncer har givet god synlighed.
Uffe foretager opfølgning på de besøgte skoler, og Uffe kontakter yderligere 4 – 5 skoler med henblik på besøg, der gennemføres af Bibi og Carsten. Uffe kontakter endvidere PPR, som er i kontakt med børn, der er i en vanskelig situation.

Der var enighed om, at foreningens deltagelse på Kræmmermarkedet i 2013 gentages næste år.

For så vidt angår foredraget i Kulturhuset med Per Larsen den 28. november 2013, er der på nuværende tidspunkt  kun solgt relativt få billetter. Arrangementet annonceres på Kulturhusets kommende annonce.  Uffe laver pressemeddelelse og annonce for arrangementet, der afvikles i Slyngelstuen. Bibi indleder aftenen,  og efter foredraget opfordrer Bibi gæsterne til at blive, hvis de har lyst tilat få flere oplysninger om foreningens arbejde.8. Hjemmesiden
Bestyrelsen vedtog den 19. september 2013 at undersøge muligheden for, at foreningen får et link til hjemmesiden på andres hjemmesider, f. eks. Århus, Silkeborg, Randers og Skanderborg kommuner.  

Bestyrelsen vedtog den 19. september 2013, at der på efterfølgende bestyrelsesmøde skal drøftesden på temaaftenen den 29. august 2013 fremkomne ide om, at (egnede) udtalelser fra evalueringsskemaer lægges ind på hjemmesiden, forudsat af forældrenes/voksne deltageres tilladelse foreligger.
Vedtagelse:
Spørgsmålet om link til andres hjemmesider udsættes.
Bestyrelsen ser gerne, at evaluerings-udtalelser fra gruppedeltagere lægges på hjemmesiden – dog altid under klar forudsætning af, at de pågældende (for børns vedkommende forældrene) har givet tilladelse dertil.

 

9. IT registreringssystemet
Efter ønske fra Anette vedtog bestyrelsen den 2. maj 2013 at indkøbe adgangen til det administrative softwaresystem selvhjaelp.net – udviklet til ledere i selvhjælpsforeninger – et program der kan forenkle processerne og dermed spare mange timers arbejde. På grund af megen travlhed har Anette endnu ikke ”taget hul på” systemet, og bestyrelsen besluttede derfor den 19. september 2013 at spørge Christian fra Silkeborg, om han vil implementere systemet i Selvhjælp Skanderborg, og Carsten foretager kontakten herom.
Vedtagelse:
Registreringen er påbegyndt og færdiggøres inden for en måneds tid.10.Foreningens Facebook profil
Bestyrelsen drøftede den 19. september 2013 oprettelse af en facebook profil for Selvhjælp Skanderborg. Profilen er nu oprettet, men bestyrelsen mangler at tage stilling til, om det skal være en åben eller en lukket gruppe.
Vedtagelse:

Udsættes.

11. Nyt om PUF og § 18 anøgning
PUF ansøgning for 2014 udarbejdes snarest og behandles i forretningsudvalget. Indsendelsesfristen er den 11. november. Ansøgningen forelægges bestyrelsen til orientering.

§ 18 ansøgningen er indsendt til Skanderborg Kommune for nogen tid siden, og svar vil efter det oplyste  foreligge meget snart.
Vedtagelse:
Der er for 2014 bevilget § 18 tilskud på 100.000 kr. Bibi undersøger hos Skanderborg Kommune, om foreningen må overføre en mindre ikke forbrugt § 18 bevilling til 2014.
PUF ansøgningen, der er på 226.400 kr., er godkendt af Bibi. Ansøgningen indsendes af Carsten til Socialministeriet, straks ministeriets elektroniske indberetningsfacilitet, der pt er ”nede”, er genoprettet.12. Formandens orientering
- Møde i følgegruppen under Jette E. den 28. oktober 2013
- Frivilligdagen den 9. november 2013
- Årsmøde i Frise den 1. november 2013

Vedtagelse:
Følgegruppen, der består af 12 – 14 frivillige uder ledelse af Jette Engelbreth, har tilrettelagt frivillig-dagen den 9. november 2013, hvor der er tilmeldt 330 deltagere. Gruppen får snarest et møde med kommunaldirektør Lisbeth Binnerup om frivillighed og professionalisme.
Bibi deltager i årsmøde i Frise.
Følgende rettes i kalenderen for Selvhjælp Skanderborg: Netværksmøde den 28. november 2013 udgår (Lis sørger for rettelse på hjemmeside).
Næste bestyrelsesmøde er den 5. december 2013.

13. Eventuelt
Intet under evt.

Ifølge tillægsdagsorden forelå følgende tilbehandling:

14. Koordinator Anette Dahl Eriksen
Anette afleverede den 24. oktober 2013 sin opsigelse med virkning fra udgangen af november 2013. Anette oplyser, at selvom hun har været meget glad for arbejdet, så har det også været meget stressende, og det er en medvirkende grund til, at hun nu søger nye udfordringer.
Vedtagelse:
Stillingen opslås snarest muligt i Uge-Bladet. Bibi, Lis og Jette sørger for annonceringen (møde hos Bibi herom den 6. november 2013 kl. 19.00)

2/11-13 JL

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 5. december 2013 med følgende rettelser og tilføjelser:

Skanderborg, den 5. december 2013