• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 24. februar 2014kl. 17.00i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Deltagere:Lis Bülow, Vibeke Freising, Uffe Høj, Bibi Kasten, Jette Larsen, Carsten Jensen og koordinator Sabrina Glisborg

Fraværende:Annie Korsgaard Clausen

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Vedtagelse:

Under punkt 10b tilføjes, at Bibi Kasten også er på valg. Herefter godkendtes dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 15. januar 2014

 

Vedtagelse:

Referatet blev underskrevet, efter at følgende rettelse blev tilføjet: Punkt 12, 3. afsnit, Helge Halmann, blev rettet til Helge Lassen.

 

 

3. Økonomiske forhold

Vibeke fremlægger til mødet aktuel oversigt over foreningens økonomiske forhold.

Vedtagelse:

Fremlæggelse af økonomisk oversigt udskydes til generalfosamlingen.

4. Regnskab for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013

Vibeke forelægger regnskabet for 2013 til bestyrelsens behandling og indstillling til efterfølgende godkendelse i generalforsamlingen den 26. marts 2014.

Vedtagelse:

Foreningens regnskab sendes nu til revisionsfirmaet. Forretningsudvalget mødes til gennemgang af regnskabet før generalforsamlingen.

5. Budgetforslag for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

Vibeke forelægger budgetforslag for 2014 til bestyrelsens behandling og indstilling til efterfølgende godkendelse i generalforsamlingen den 26. marts 2014.

Vedtagelse:

Der er fra PUF midlerne modtaget 200.000 kr. (vi ansøgte om 226.000 kr.) og fra Skanderborg Kommune via § 18 midlerne er modtaget 100.000 kr. Det foreliggende budgetforslag viser forventede udgifter på 301.800 kr. og indtægter på 301.800 kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2014 forventes på ca. 42.500 kr. Bestyrelsen indstiller budgettet til generalforsamlingens godkendelse.

6Koordinator Sabrina – 1. måneds erfaringer m. v.

Sabrina orienterer om den første ansættelsesperiode, om erfaringer, oplevelser m. v. og om, hvordan hun er faldet til i jobbet og i foreningen.

Sabrina orienterer endvidere om det praktiske arbejde, om hvor langt hun er nået inden for de forskellige opgaver m. v., herunder administrationssystemet, introduktionshæftet, opfølgning på tilmeldte frivillige og henvendelser fra potentielle brugere.

 

Vedtagelse:

Sabrina fortalte, at hun er meget glad for arbejdet og for at være ansat i foreningen. Der var fra bestyrelsens side stor ros til Sabrina for artiklen i Uge-Bladet, og Sabrina oplyste i den forbindelse, at den har medført adskillige opringninger til koordinatoren.  Der startes nu – i nærmeste fremtid – 3 grupper:  børneskilsmissegruppe for 10 – 12 årige, børneskilsmissegruppe for 8 – 10 årige og en gruppe for let depressive, i alt er der 22 i de 3 grupper. I de eksisterende 9 grupper er der i alt 53 deltagere, hvorefter foreningens samlede deltagerantal løber op i 75.

Sabrina oplyste videre, at alle frivillige er lagt ind i administrationssystemet, introduktionshæftet er a jourført og lagt på hjemmesiden, og der er fulgt op på hovedparten af tilmeldte frivillige og potentielle brugere.

7Månedlige statusoplysninger

Sabrina fremlægger oversigt over

Antal grupper

Antal frivillige

Antal kontakter der afventer oprettelse af grupper

Forventet oprettelse af nye grupper i nærmeste fremtid

Vedtagelse:

Bestyrelsen fik udleveret  logbog, oversigt over frivillige (aktive, passive og frivillige, der indtil videre ønsker at stå på venteliste). samt oversigter over deltagerne i de 3 nye grupper

8. Foreningens synlighed

a. Vurdering af effekten af den synlighed, som artikel og annonce i Uge-Bladet den 28. januar 2014 har givet.

b. Vurdering af  betydningen af foreningens optagelse af  en Facebook-profil.

c. Drøftelse af indholdet i foreningens hjemmeside – d. v. s. om indholdet p. t. er passende, om der skal indlægges andet og mere o. s. v.

Vedtagelse:

a. Sabrina oplyste, at omtale i Uge-Bladet og besøg på skolerne har givet god respons, hvad der også viser sig bl. a. i dannelsen af 3 nye grupper (se punkt 6).

b. Sabrina oplyste, at hun har lagt flere informationer ud på foreningens Facebook-side, og at op mod 400  har set det.

c. Der var enighed i bestyrelsen om, at hjemmesiden nu er god med sine mange informationer m. v.

9. Fastsættelse af kontingent for 2014

Ifølge foreningens vedtægter, § 3, stk. 3, fastsætter bestyrelsen  kontingentet for det følgende år.Kontingentet for 2013 var – uændret siden foreningens oprettelse – 100 kr.

Vedtagelse:

Kontingentet fastholdes i 2014 til 100 kr. pr. medlm.

10.Tilrettelæggelse af generalforsamling den 26. marts 2014

a. Forslag til  valg af dirigent, referent og stemmetællere

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode:

På valg er: Uffe Høj, Annie Korsgaard Clausen og Carsten Jensen

c. Valg af suppleanter for en et-årig periode::

På valg er begge suppleanter: Michelle Arena og Dorthe Smedegaard

d. Valg af revisor/revisionsfirma:

Nuværende revisionsfirma er Revisionsaktieselskab RevisionRy.

e. Den praktiske  tilrettelæggelse.

Vedtagelse:

a. Bestyrelsen foreslår Peter Fugl

b. Bibi Kasten og Carsten Jensen accepterer genvalg, Uffe Høj ønsker ikke genvalg. Annie Korsgaard Clausen var ikke til stede ved mødet.

c. Bibi undersøger, om Michelle Arena ønsker genvalg. For såvidt angår Dorthe Smedegaard, er vedkommende udtrådt i løbet af 2013.

d. Bestyrelsen foreslår, at nuværende revisionsfirma, Revisionsselskab RevisionRy, genvælges.

e. Lis Bülow har påtaget sig den praktiske tilrettelæggelse af generalforsamlingen, herunder indkøb m. v.

 

11. Mulige vedtægtsændringer

Ifølge de nugældende vedtægter kræves for ændringer, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, samt at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Er det ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

Det foreligger til bestyrelsen at drøfte, hvorvidt der er ønske om vedtægtsændringer, blandt andet under henvisning til tidligere drøftelser vedrørende medlemskab af foreningen. Det er sådan på nuværende tidspunkt, at der ”som mdlemmer kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål”(§ 3, stk. 1).

I foreningens introduktionshæfte for frivillige, afsnit 10, står om medlemskab:

”Det er ikke noget krav, at du som frivillig skal være medlem af Selvhjælp Skanderborg, men alligevel opfordrer vi alle frivillige tilat tegne et medlemskab. Et medlemskab er en tilkendegivelse af, at man støtter op om foreningens arbejde og koster 100 kr. om året”.

Bestyrelsen har tidligere drøftet det muligvis relevante i, at voksne brugere og frivillige forudsættes at være medlemmer af foreningen

Eventuelle forslag til ændringer i vedtægterne skal foreligge på hjemmesiden senest den 14. marts 2014.

Vedtagelse:

Bestyrelsen indtiller ikke ændringer til vedtægten.  Med hensyn til ønsket om at opnå flere medlemmer, vedtog bestyrelsen, at Sabrina fremover skærper opmærksomheden på medlemskab af foreningen ved bl. a. at hænge plakat op i mødelokale og kontor ogved at uddele folderen, der opfordrer til medlemskab, til frivillige, pårørende til gruppedeltagere (børn) og  voksne gruppedeltagere.

12. Nyt om PUF midlerne

Forretningsudvalget orienterer om resultatet af foreningens ansøgning om PUF midler for 2014.

Vedtagelse:

Se punkt 5

13. Orientering v/formanden

a. netværksmøde på Hejmdal

b. møder med præst Betina Præstegaard

c. fyraftensmøde med de frivillige

d. møde med Jette E. og June

e. Besøg på 2 skoler

Vedtagelse:

a. Bibi oplyste, at hun har deltaget i et netværksmøde for koordinatorer fra Randers, Silkeborg, Skanderborg og Århus, hvor et sigte bl. a. var at lade en fælles liste over alle eksisterende børnegrupper blive lagt ind under Kræftens Bekæmpelses link. Netværksmødet fandt sted hos Kræftens Bekæmpelse, og derfra medvirkede lederen og 2 rådgivere, der også er en del af netværket. Netværksmøder forventes afholdt 4 gange årligt (fremover deltager Sabrina).

b. Bibi og Sabrina har haft et møde med præst Betina Præstegaard, der gerne vil samarbejde om mennesker, der har det svært.  Bibi spørger sin sorggruppe, om det er i orden, at Betina Præstegaard kommer på besøg i gruppen, idet det er en klar forudsætning, at forældrene til sorggruppens børn giver deres accept hertil.

 

c. Bibi og Sabrina har haft møde med de frivillige, der på den måde fik lejlighed tilat hilse på den nye koordinatorDe frivillige fortalte om deres grupper, og hvordan det gik med dem, og Bibi og Sabrina omtalte den positive virkning, som skolebesøg og artiklen i Uge-Bladet har haft, herunder at det må forventes, at der bliver nye grupper og dermed behov for flere gruppeledere …….. måske nogle af de nuværende gruppeledere kunne have lyst til at tage endnu en gruppe ??. Der er fastsat nyt møde den 28. april 2014 med de frivillige – ved den lejlighed kommer præst Betina Præstegaard med et indlæg om hendes tanker om muligt samarbejde..

d. Bibi har deltaget i et møde med Jette Engelbrecht og hendes nye medarbejder, June. På mødet drøftedes foreningens lokaler i Medborgerhuset, og tilrettelæggelsen af frivilligdagen i efteråret 2014 blev også berørt.

e. Bibi oplyste, at besøget på Højboskolen er aflyst. Bibi besøgte Skovbyskolen, og her lovede skoleinspektøren at lægge oplysninger om Selvhjælp Skanderborg ind på skolens hjemmeside. Vi konstaterer, at det giver god mening at komme ud på skolerne med et indlæg om foreningens formål. Kommende skoler er: Stilling Skole og Gyvelhøjskolen.

14. Evt.

Vedtagelse:

Foreningen har modtaget indbydelse til generalforsamling i FRISE lørdag, den 15/3-14 i Torvehallerne i Vejle. Der er et medlemsmøde dagen før, d. v. s. fredag den 14/3-14 kl. 11.45. Det er muligt at overnatte for 250 kr. for et enkelt værelse.

Referatet godkendt i bestyrelsesmødet den 23. april 2014 med følgende ændringer og tilføjelser:

Skanderborg, den 23. april 2014