• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 19. september 2013 kl. 17.00

i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg

 

Deltagere: Bibi, Vibeke, Carsten, Uffe, Anette, Lis

Fraværende: Anni, Jette

1 og 2. Godkendelse af dagsorden, godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 8. august 2013

3. Økonomiske forhold
Vibeke fremlagde regnskab og sammenholdt med budgettet er der en god balance for 2013. Af hensyn til overskuelighed beder Vibeke bogholderen sætte en kollone med budget på selve regnskabet.

4. Orientering om koordinators aktiviteter, kontakterfor foreningen, oprettelse af/ophør med gruupper m. v. På grund af prioritering af arbejdsopgaver udsættes punktet til bestyrelsesmøde (den 31/10-13).


5. Orientering fra koordinatoren Anette orienterede om følgende
:

-           temaaften med bestyrelsen og de frivillige den 29. august 2013. Deltagelsen af frivillige var lille,  men de 4 fremmødte var meget tilfredse med aftenen, der bød på stor faglighed, hvilket viste sig at være hvad deltagerne ønskede.

-          - kræmmermarked den 7. september 2013. Ikke så stor interesse som håbet, men alle mente at det var en god måde at få synliggjort Selvhjælp Skanderborg på. Konkret gav det 4 frivillige og 2 potientielle brugere, der havde set annoncen i Ugeposten ligesom Uffes fine artikel gav 4 børn til en børnesorggruppe.

-          - igangsætterkursus den 14. september 2013. Anette mener at alle deltagere var meget tilfredse med dagen og dens indhold omend enkelte synes at det var meget stof at skulle kapere i løbet af kort tid. Bestyrelsen drøftede sammen med Anette fordele og ulemper ved at dele kurset over flere dage. Den endelige konklusion var at der var flest fordele ved at fortsætte med en enkelt koncentreret dag. Vibeke mener at kurset også bør omfatte et punkt, der fortæller om hvordan en ny gruppeleder selvstændigt kan køre en gruppe, hvis den erfarne gruppeleder bliver langtidssygemeldt. F.eks. hvordan er strukturen på et møde, hvad skal der tales om mv. En mulighed er også at udvide indtroduktionshæftet med emnet og måske sætte stikord ind for hver enkelt gruppe.

-          indlæg om foreningens tilbud på skolerne Mølleskolen meldte desværre afbud til Anette( de har netop fået ny skoleinspektøtr) men Bibi og Carsten havde stor succes med deres indlæg, Generelt ikke tilfredshed med skolernes respons., idet bestyrelsen ved at der er mange børn med behov for deltagelse i en gruppe. Anette forsøger endnu en gang med kontakt til de udvalgte skoler efter efterårsferien.

-           udarbejdelsen af plakater og tryksager. Anette hjemtog tilbud fra forskellige leverandører og på baggrund af deres samlede priser valgte hun leverandøren i Horsens.

-          møde med gruppelederne for børnesorg/skilsmissebørn. Hanne er langtidssygemeldt, hvilket er et stort problem. Da der er 2 potientielle deltagere i gruppen på 6 og 9 år til børnesorg. Gitte er helt ny og står i en vanskelig situation, men Ulla har lovet at hjælpe 2-3 gange således at hun får lidt erfaring.

-          Sorggruppe for Børn & unge er ikke eksisterende pt. da der kun er 1 barn. Det viser sig at Selvhjælp har mangel på kommende gruppeledere, da vores liste over sådanne ikke er realistisk. Det blev aftalt at de der står på listen skal kontaktes, så Selvhjælp får det præcise billede af situationen, vi kan let komme i den situation at der er børn til forskellige grupper, men ingen gruppeledere Vi mangler desuden erfarne gruppeledere, der kan oplære nye/kommende ditto. Anette undersøger om supervision er en mulig løsning.

-          -hjemmeside. Opgradering så Selvhjælp er lettere at finde kan fåes fra kr. 1.000 pr måned, hvilket bestyrelsen finder for dyrt. En anden mulighed er at vi får et link til vores hjemmeside på andres hjemmesider, f.eks. Århus, Silkeborg, Randers og Skanderborg Kommune. Anette tager kontakten til foreningerne og Carsten til kommunen. Anette forsøger at finde vedtægterne og sende dem til Peter Fugl så de kommer på hjemmesiden som aftalt. Billeder med navne på bestyrelsen er nu på hjemmesiden. (næsten)

-          IT registreringssystemet til aflastning i det administrative arbejde.. Der er desværre ikke sket nogen udvikling i sagen pga. Anettes arbejdsbyrde .Hun har ikke tid til at sætte sig ind i systemet. Ideen med at købe systemet var at lette arbejdet for Anette og bestyrelsen besluttede derfor at spørge Christian fra Silkeborg, om han vil implemtere systeme ho os. Anette sender Carsten en mail med Kristians adr. og Carsten foretager sig det fornødne.

-          Bibi og Anette deltog i et seminar for hjerneskadede. Den 24 september 2013 starter en gruppe og de potentielle deltagere er 8 ægtefæller til voksne hjernskadede ligesom man forsøger om der kan oprettes en gruppe til forældre med herneskadede børn.

-          6. Evt. oprettelse af Facebook profil
Ved temaaftenen den 29. august 2013 drøftede deltagerne kort muligheden af at oprette Selvhjælp Skanderborg på Facebook – åben og lukket gruppe for at være der hvor de unge befinder sig. Jeanette har oprettet en åben gruppe, men har besvær med den lukkede. .

-

-          7. Hjemmesiden – www.selvhjaelpskanderborg.dk
Bestyrelsen vedtog den 8. august 2013, at ansvarlige for hjemmesiden er Anette og Lis. Det vedtoges samtidig, ”at følgende indsættes på hjemmesiden: referater fra bestyrelsesmøder, bestyrelsens medlemmer med billede og navn, vedtægter og aktuel information, f. eks. kræmmermarkedet. Endvidere indsættes aktuelle oplysninger om kommende grupper, hvad der mangler for start af de enkelte grupper o. s. v. og i øvrigt, hvad der måtte være relevant og interessant men altid under iagttagelse af tavshedspligten”.

Bestyrelsen vedtog at referat fremover ligger på hjemmesiden. De øvrige oplysninger bliver at finde når Anette får tid til at give oplysningerne videre til Lis(Peter)

På temaaftenen den 29. august 2013 fremkom en ide om, at (egnede) udtalelser fra evalueringsskemaer lægges ind på hjemmesiden, forudsat dog, at forældrenes/voksne deltageres tilladelse foreligger. Dette punkt blev ikke drøftet og må derfor behandles på bestyrelsesmøde 31 oktober 2013.

Ved et lokalt arrangement for frivillige blev der givet udtryk for, at bestyrelsens dagsorden/referat må blive ophængt på en opslagstavle på kontoret. Bestyrelsens bedes drøfte dette ønske og endvidere drøfte, om referaterne (evt. opdelt i åbent og lukket møde) ønskes indlagt på hjemmesiden. Drøftes ligeledes 31. 0ktober

8. Frivilliges medlemskab af Selvhjælp Skanderborg
Bestyrelsen vedtog den 8. august 2013 at ændre overskriften i afsnit 10.1 i introduktionshæftet, således at der alene står ”medlemskab” og i teksten herunder står: ”Det er ikke noget krav, at du som frivillig skal være medlem af Selvhjælp Skanderborg, men alligevel opfordrer vi alle frivillige til at tegne et medlemskab. Et medlemskab er en tilkendegivelse af, at man støtter op om foreningens arbejde og koster 100 kr. om året”

I afsnit 2.3/6 i introduktionshæftet stod
”Hvis man har lyst, kan man melde sig ind i foreningen for et år ad gangen for 100 kr.”
Denne mulighed vedtog bestyrelsen samtidig at lade udgå.

I foreningens vedtægter, § 3, stk. 1 – 2 står ”Som medlemmer kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Ved indmeldelse betales det vedtagne kontingent”

Bestyrelsen vedtog at tvunget medlemskab for frivillige ikke er aktuelt, men da medlemstallet er faldende blev det besluttet at forældre til børn, der deltatger i grupper opfordres til at være medlem ligeledes er det naturligvis ønskeligt at også voksne gruppedeltagere er medlem af foreningen. Fremover vil bestyrelsen have focus på at øge medlemstallet.

9. Drøftelse af mulig kompetenceudvidelse til forretningsudvalget
Der har på det seneste været mange mails fra Anette til hele bestyrelsen. Kan dette begrænses ved, at nogle beslutninger træffes i forretningsudvalget (Vibeke, Carsten, Bibi). Bestyrelsen vedtog at give mandat til at forretningsudvalget selvstændigt træffer beslutninger, således at arbejdsgangen lettes til gavn for alle.

 

 

 

10. Nyt om PUF og § 18 ansøgning
Der foreligger nu ansøgningsskema til kommunens § 18-midler, ansøgningsfristen er den 1. oktober 2013. Carsten har ansøgt om § 18 midler, men PUF –ansøgningsskema er endnu ikke tilgængeligt.
Puljen til frivilligt/socialt arbejde (PUF-puljen) er ikke udmeldt i år, og ansøgningsfristen er således ikke på nuværnde tidspunkt fastsat.

11. Formandens orientering
1. Medarbejdersamtale med Anette den 30. september 2013 Anette skriver referat fra samtalen
2. Orientering om Carstens og Bibis besøg på Bakkeskolen stor succes, nu venter vi på et resultat. Vibeke kom med forslag om at udvide gruppen af skoler til også at omfatte ungdomskoler. Dette blev vedtaget.

12. Eventuelt Carsten og Marie er godt igang med ADHD gruppen, der kører fint og Carsten har mod på at oprette en ny gruppe når nuværende er afsluttet samt at give gode råd hvis andre Selvhjælpsforeninger ønsker det. Bestyrelsen er enige om at ADHD og børnegrupper er med til at profilere Selvhjælps arbejde.

Pt. Ingen tilmeldte til Per Larsen foredraget, men bestyrelsen vedtog at sætte en annonce i Ugeavisen på et senere tidspunkt.

Næste bestyrelsesmøde finder sted 31. oktober 2013