• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra Selvhjælp Skanderborgs generalforsamling den 26. august 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Af det samlede medlemstal på 24 deltog i alt 8 medlemmer.
På grund af indførte coronarestriktioner kunne generalforsamlingen ikke afholdes i 1. kvartal som anført i vedtægterne, men måtte udsættes, indtil reviderede restriktioner muliggjorde det.

Der var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
Vedtagelse:
Generalforsamlingen valgte Peter Fugl, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Valg af referent
Vedtagelse:
Jette Larsen valgtes

 

3. Valg af 2 stemmetællere
Vedtagelse:
Lis Bülow og Vibeke Freising valgtes

 

4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
Vedtagelse:
Bibi Kasten indledte sin årsberetning med at minde om, at det seneste år har været et mærkeligt år – og corona-problemerne og –restriktionerne er stadig en udfordring for foreningens virke.

Overordnet set lukkede vi ikke. Koordinator Sabrina Glisborg blev på sin post, men hun har hele tiden skullet tænke alternativt for at bevare aktive grupper. Vigtigt var det at holde afstand, og derfor blev rammerne for gruppernes aktiviteter i mange tilfælde flyttet uden for Medborgerhuset – til et lysthus, en kolonihave o. s. v. Og i Medborgerhuset fik foreningen også mulighed for at sikre afstand ved mødebordet, idet kirken gav foreningen borde og stole, da man udskiftede møbler i kirkens lokaler.

Bibi roste Sabrina, der har formået på bedste vis at køre grupperne i krisen. I oktober 2020 deltog Anni Korsgaard Clausen og Sabrina i et temamøde hos Skanderborg Kommune, hvor de havde et indlæg om Selvhjælp Skanderborg, og Anni fortalte om sin gruppe med pårørende til demente, og begge fik stor ros af deltagerne i mødet, som var arrangeret af Skanderborg Kommune.

Efter september 2020 blev supervisionen genoptaget. Trods corona situationen har foreningen kørt fint, og det skyldes især Sabrina, som igen fik stor ros af Bibi, der også gav en stor ros til gruppelederne og brugerne af foreningens tilbud. Der er stor tillid til, at vi passer på dem, sagde Bibi.

Bibi Kasten rettede også en stor tak til sponsorerne og til Skanderborg Kommune for økonomisk støtte og også en tak til Peter Fugl for hans arbejde med at sørge for foreningens hjemmeside.

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2020
Vedtagelse: Sabrina gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2020 med indtægter i alt på 415.493 kr. og udgifter på 396.639 kr. og med en egenkapital pr. 31. december 2020 på 162.228 kr. Resultatopgørelsen blev godkendt.

 

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
Vedtagelse:
Sabrina gennemgik budget for 2021 med forventede indtægter på 392.500 kr. og forventede udgifter på 392.500 kr. Sabrinas orientering toges til efterretning.

 

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Vedtagelse:
Kontingent fastsættes uændret til 150 kr.

 

8. Indkomne forslag til dagsorden
Vedtagelse:
Der forelå ingen forslag

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
På valg er: Lis Bülow, Vibeke Freising og Jette Larsen
Vedtagelse:
Lis Bülow og Vibeke Freising genvalgtes. Jette Larsen ønskede ikke genvalg. Der var på generalforsamlingen ikke forslag til yderligere medlemmer, og - med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 1, der fastsætter antallet af medlemmer af bestyrelsen fra 3 – 7 – vedtog generalforsamlngen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer for indeværene år reduceres til 6 medlemmer.

 

10. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
Vedtagelse:
Peter Fugl genvalgtes. Det var ikke muligt at opnå valg af yderligere 1 suppleant.

11. Valg af revisor/revisionsfirma
Vedtagelse:
Ry Revision genvalgtes.

 

12. Eventuelt
Der var ikke bemærkninger/forslag under ”Eventuelt”.