• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 


Referat fra bestyrelsens møde mandag den 31. maj 2021 kl. 18.00 i medborgerhuset.

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Annie Korsgaard Clausen, Michael Petersen, Lis Bülow, Jette Larsen og Sabrina Glisborg

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2021
Vedtagelse: Referatet blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance for perioden 1. januar til 30. april 2021. Balancen udsendes til bestyrelsens medlemmer inden mødet.
Vedtagelse:
Sabrina gennemgik ovennævnte balance. Indtægter i alt i perioden 332.152,00 kr. (heri § 18 tilskud på 312.500 kr., der er gældende for hele året) og udgifter i samme periode 131.981,27 kr. Balancen blev godkendt.
Årsregnskabet for 2020 blev gennemgået og godkendt/underskrevet.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der p. t. er 13 grupper med i alt 79 deltagere. Der er 4 nye frivillige, som p. t. er på igangsætterkursus. På venteliste til nye grupper er 3 til en børneskilsmissegruppe, 3 til en gruppe for 8 – 10 årige og 1 til en gruppe for 10 – 12 årige.

 

5. Projekt Sorgstøtte
Selvhjælp Skanderborgs deltagelse i Projekt Sorgstøtte i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter er støttet 100 % af Trygfonden. Projektperioden er fra 1. maj 2021 til 30. april 2024. Foreningens rolle i 2021 indledes først i efteråret, hvor vi skal finde de frivillige, der skal deltage i uddannelsen. Sabrina vil på mødet nærmere orientere om dette projekt.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om projektet og oplyste, at der afholdes opstartsmøde fredag den 18. juni 2021, og her afventes nærmere.

 

6. Tilrettelæggelse af generalforsamling i 2021
Årets generalforsamling var berammet til den 3. maj 2021, men på grund af de fortsatte Corona-restriktioner blev generalforsamlingen udsat til september 2021 i Medborgerhuset. Det foreligger til bestyrelsen dels at fastsætte tidspunktet for generalforsamlingen og dels at drøfte og tilrettelægge generalforsamlingens indhold m. v.
Vedtagelse:
Generalforsamlimg afholdes torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset, 1 sal. På valg er Jette,Vibeke og Lis –sidstnævnte 2 genopstiller, og Peter Fugl, der har været ordstyrer i mange år, anmodes om at påtage sig opgaven igen i år.

 

7. Rengøring af foreningens lokaler på 1. sal
Medborgerhusets ledelse har opsagt rengøringen af 1. salen med virkning fra 1. april 2021, og det foreligger nu til bestyrelsen at drøfte og beslutte, hvordan vi selv tilrettelægger den. Skanderborg Kommune har tilbudt foreningen et tilskud på 1.000 kr. pr. måned til dette formål .
Vedtagelse:
Selvhjælp Skanderborg modtager hver måned 1.500 kr. fra Skanderborg Kommune til afholdelses af udgifterne ved rengøringen af 1. sal og trappen. En af foreningens frivillige har påtaget sig arbejdet.

 

8. Indsats for sårbare børn og unge
Foreningen modtager flere og flere henvendelser fra meget sårbare børn og unge. Det foreligger til bestyrelsen at drøfte, hvad foreningen muligvis kan tilbyde, hvis der ikke er en gruppe her og nu.
Vedtagelse:
Der konstateres flere og flere sårbare børn og unge, og bestyrelsen havde en lang og meget vedkommende drøftelse af de stigende krav, der stilles til de frivillige, den særlige opmærksomhed, samtaler med forældrene og i det hele taget altid – og hver gang - en grundig og seriøs vurdering af situationen Foreningens frivillige er meget opmærksomme på deres tavshedspligt.

 

9. Evt.
Bibi orienterede om et møde med lederen af Det kommunale sundhedscenter, Heidi Schmidt, hvor pågældende blev vist rundt i foreningens lokaler i Medborgerhuset.

Bibi orienterede om et møde i følgegruppen med henblik på at tilrettelægge frivilligmessen, der forventes afholdt på Morten Børup Skolen den 4. september 2021.

Der blev på mødet omtalt en mulig ny selvhjælpsgruppe for mænd og kvinder, der har været udsat for – eller oplever – psykisk eller fysisk vold i parforholdet, på arbejdet, i venskaber o. s. v. Der annonceres på Facebook, Alt om Skanderborg + hjemmesiden + pressemeddelelse til Ugebladet + samarbejdspartner i kommunen samt blandt foreningens nuværende brugere.

Anerkendelsesdagen – det arrangement der tidligere blev kaldt frivilligdagen – afholdes i Ry Hallerne den 24. september 2021.

/JL