• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat
Bestyrelsesmøde 18. februar 2021
Afholdt i Medborgerhuset, Vestergade 14A, 1.

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Anni Korsgaard Clausen og koordinator Sabrina Glisborg

Afbud: Jette Larsen, Lis Bülow, Bente Atzen og Michael Petersen

 

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra generalforsamlingen den 22. september 2020.
Referat fra bestyrelsesmøde/generalforsamling den 22. september underskrevet.

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance for perioden 1. januar til 31. december 2020. Indestående i bank pr. 31. december 2020 er 246.767,05
Aktuel balance udsendes til bestyrelsen indkaldelse til mødet.

Årsregnskab gennemgået og godkendt. Revisor gør årsregnskab færdig til den kommende generalforsamling mandag den 3. maj 2021.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver. Sabrina har tidligere udsendt elektronisk logbog for perioden 1/1 – 31/12-20

Af ventelisten vil 2-3 grupper gå i gang til april.
Der er startet 5 nye frivillige siden sidst. Alle er i gang ude i grupperne eller på telefonlinjen ”En at tale med”.
5 frivillige er stoppet siden sidst, enten på grund af flytning eller sygdom.
Der er pt. 30 frivillige.
Af aktive grupper: Voksne sårbare, børneskilsmisse, børn til misbrug, voksne med ADHD og børn i sorg.
Grupper til foråret: Forældre til børn med særlige psykiske udfordringer, Lev livet hele livet, voksne i sorg og børneskilsmisse.

5. Budgetforslag for 2021
Sabrina udsender inden mødet forslag til budget for indeværende år til bestyrelsens behandling og godkendelse.

Budget godkendt. Vedhæftet referatet.
6. Årsregnskab for 2020
Kort gennemgang af årsregnskab, som herefter vidergives til revisor, som udarbejder Årsregnskab 2020 til fremlæggelse og godkendelse på Generalforsamlingen.

Årsregnskab godkendt.

7. Generalforsamling Uge 18, 2021
Tilrettelæggelse af generalforsamling 2021.
På valg er Jette Larsen, Lis Bülow, Vibeke Freising.

Generalforsamling blev dateret til mandag den 3. maj kl. 19.00 i Medborgethuset, Vestergade 14A, 1. sal.
Jette Larsen ønsker ikke genvalg.
Lis Bülow og Vibeke Freising genopstiller gerne.

Jette udfærdiger annoncering til Skanderborg Ugeblad, således at dagsorden ifølge vedtægter annonceres 4 uger før generalforsamling.

8. Ansøgninger til fonden
Foreningen har ansøgt om 5.000 kr. fra Aura’s lokalværdipulje. Pengene er ansøgt til anvendelse til inventar til børne- unge- og voksengrupper.

5000 kr. fra Aura´s Lokalværdipulje indgik foreningens konto efterår 2020.
Trygfonden søges inden 1. marts 2021.
PUF søges inden 18. marts 2021.
Der søges til aktive grupper, nye projekter samt kontorhold/forsikring/Lokaler/aktiviteter både for brugere og frivillige.

Paragraf 28 midler
Foreningen har ansøgt Skanderborg Kommune om § 18 midler med 312.000 kr., og ansøgningen er imødekommet, således at foreningen vil modtage beløbet hvert år i 3 år – fra 2021 -2023.

§ 18 midler på 312.000 indgik foreningens kontor 5. januar 2021. Beløbet dækker lønudgifter og revisionsomkostninger.

9. Projekt sorgstøtte
Foreningen ansøgte den 23. november 2020 om at være med i Projekt Sorgstøtte, og den 27. november 2020 blev ansøgningen imødekommet.

FriSe og Det Nationale Sorgcenter står bag projektet, som skal udvikle og afprøve et skræddersyet selvhjælpskoncept for mennesker i sorg. Projektet har søgt finansiering ved Trygfonden med frist til 1. december 2020. Opstart afhænger af Covid-19 situationen og finansieringen.

Der er ikke nyt omkring Projekt sorgstøtte. FriSe og Det Nationale Sorgcenter afventer svar på fondsansøgning.

10. Sølund som et center for ”mennesker møder mennesker”
Sabrina orienterer om sin deltagelse i en workshop, der blev afholdt den 7. december 2020.
På workshoppen blev der arbejdet med forslag til den fremtidige brug af pavillon bygninger på Sølund. Styregruppen har anbefalet en model, hvor der lægges vægt på det faglige fællesskab. Pavillon 3 er foreslået indrettet som et nyt center for fællesskab og frivilllighed.

Workshoppens afkast behandles af økononmiudvalget i januar/februat 2021.

På workshoppen arbejdede deltagerne i grupper med forslag til den fremtidige brug af pavillon bygningerne Nr. 1-5.
I forslaget er Frivilligt Socialt Arbejde, Kulturfrivillige og andre frivillige aktører, Socialpsykiatrien, Sølund Festival, Sølund Museet sat til at overtage Pavillon 3.

På workshoppen deltog medarbejdere fra Sølund, Bostederne, Ældre & Handicap, Psykiatrien, Sølund Musikfestival, Smukfest Frivilligenheden, Kultur & Erhverv, AOF, Teknisk Afd. Kommunen, Kompetencecenteret, administrative medarbejder fra kommunen samt Lone Rasmussen, direktør kommunen.

Workshoppens udkast er sendt til Økonomiudvalget til videre behandling til februar 2021.

11. Formandens orientering.

Forslag om en Tema-aften for de frivillige med Sorg som emne ved præst Line Rudbech blev godkendt. Bibi Kasten har kontakt med Line Rudbech og et oplæg kunne være efter sommerferien, f.eks. september 2021.

Artikel til Ugebladet i starten af maj 2021. Hvordan har vi taklet corona-krisen, hvilke grupper er kørende, hvilke er under opbygning mm. Evt. invitere journalist ned til os.
Sabrina følger op.

Frivilligdagen er sat til 24. september 2021.
Frivilligmessen er sat til 4. september 2021.

Evt.
Der var ikke emner under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde:
• 3. maj 2021 kl. 18 bestyrelsesmøde og underskrivning af årsregnskab

• 3. maj 2021 kl. 19 Generalforsamling

• 21. juni 2021 kl. 17 bestyrelsesmøde.