• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

Referat fra Selvhjælp Skanderborgs generalforsamling den 22. september 2020 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

 

Generalforsamlingen, der ifølge § 4, stk. 2 i foreningens vedtægter skal afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal, blev på grund af corona-restriktioner udsat ca. ½ år.

Af det samlede medlemstal på 45deltog i alt 8 medlemmer.

 

Der var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Vedtagelse: Generalforsamlingen valgte Peter Fugl, der konstaterde, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Valg af referent
Vedtagelse: Sabrina Glisborg valgtes.

 

3. Valg af 2 stemmetællere
Vedtagelse: Vibeke Freising og Anni Clausen valgtes.

 

4. Bestyrelsens årsberetning
Vedtagelse: Bibi Kasten takkede alle, der i 2019 har gjort en stor indsats for foreningens virke.
Bibi Kastens årsberetning kan ses i sin fulde udstrækning på foreningens hjemmeside.

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for perioden 1/1 – 31/12-2019.
Vedtagelse: Regnskabet blev gennemgået. Overskuddet for 2019 blev 138.683 kr., og egnekapitalen udgjorde 143.374 kr. Regnskabet godkendtes.

 

6. Forelæggelse af budget for 2020 til orientering, idet PUF midler og § 18 tilskud danner det væsentligste grundlag for budgettet. Budgettet viser forventede udgifter på 410.100 kr. og forventede indtægter på 340.898,00 kr.
Vedtagelse: Budgettet toges til efterretning.

 

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Vedtagelse: Kontingentet fastholdes uændret til 150 kr. for 2020.

8. Indkomne forslag til dagsorden
Vedtagelse: Der var ikke indkommet forslag til dagsorden.

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode (på valg er Bibi Kasten, Carsten Jensen, Bente Atzen og Annie Korsgaard Clausen)
Vedtagelse: Bibi Kasten, Bente Atzen og Annie Korsgaard Clausen genvalgtes for en ny 2 årig periode. Carsten Jensen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Michael Petersen.

 

10. Valg af suppleanter for en 1 årig periode
Vedtagelse: Følgende valgtes:
1. suppleant: Peter Fugl
2. suppleant:

 

11. Valg af revisor/revisorfirma
Vedtagelse: Revision Ry & Hammel genvalgtes.

 

12. Eventuelt
Under evt. var der følgende: Der var ikke emner under eventuelt.

 

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten, Peter Fugl , takkede for god ro og orden, og Bibi Kasten takkede dirigenten for velviljen til at tage endnu et år som dirigent ved foreningens generalforsamling

 

Kommende bestyrelsesmøder blev aftalt efter Generalforsamlingen:
• Torsdag den 19. november 2020, 1. salen Medborgerhuset
• Torsdag den 21. januar 2020, 1. salen Medborgerhuset

Bestyrelsen ser således ud efter kontituering den 22. september 2020:
• Formand, Bibi Kasten
• Næstformand, Lis Bülow
• Kasserer, Michael Petersen
• Sekretær Jette Larsen
• Medlem, Vibeke Freising
• Medlem, Bente Atzen
• Medlem Anni Clausen