• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 24. august 2020 kl. 19.00 i Medborgerhusets lokaler på 1. sal, Vestergade 14a

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Carsten Jensen, Bente Atzen, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg
Fraværende: Lis Bülow og Annie Korsgaard Clausen

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden blev godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2020
Vedtagelse: Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens fremmødte medlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance. Senest er til bestyrelsens medlemmer udsendt saldobalance for perioden 1. januar til 30. juni 2020. Indestående i bank pr. 30. juni 2020 er 381.755,47 kr. Aktuel balance pr. 31. juli 2020 udsendes til bestyrelsen inden mødet.

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019 er på grund af corona-krisen – med deraf følgende aflysning af den årlige generalforsamling - underskrevet af bestyrelsens medlemmer ved henvendelse til kontoret. Året sluttede med et overskud på 138.683 kr.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om foreningens økonomiske balance. Den aktuelle balance pr. 31. juli 2010, der udsendtes til bestyrelsen før mødet, viser et indestående i banken på 365.094,72 kr. Sabrinas orientering toges til efterretning.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver. Sabrina har senest den 25. juni 2020 fremsendt oversigt over de aktuelle grupper – i alt 14 grupper.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om de igangværende og kommende grupper og om de mange problemer og udfordringer, som denne corona-periode giver. Sabrinas orientering toges til efterretning.

 

 

5. Lokaler i Corona-tiden
På grund af afstandsreglerne er foreningens forskellige grupper spredt ud over 4 destinationer således:

Mallinggårdsvej 3 – kirkecentret, Højvangen
Pårørende til demente

Ærtevej 27, Ryhavens Kolonihaveforening
Børneskilsmisse 7 – 9 år
Voksne med ADHD
Børn til alkoholiseret
Trivselsgruppe, unge 13-15 år

Vestergade 14a
Voksen i sorg
Børn i sorg
Supervision v/psykolog Helge Lassen
Børneskilsmisse 10 – 12 år
Voksne sårbare, angst/depression/svigt
Ung i familiepleje/eget hjem
Trivselsgruppe, unge 15 – 17 år
Cafe for ramte, senhjerneskade

Sundhedshuset, Loungen
Uhelbredelig med kræft

Sabrina orienterer på mødet nærmere om forløbet på disse mødesteder.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om de mange udfordringer, der er i denne tid med hensyn til deltagere, lokaler o. s. v., men heldigvis kan vi da hjælpe dem, der kommer, var konklusionen. Sabrinas orientering toges til efterretning.

 

 

6. Covid-19 – retningslinier m. m. i forhold til vore grupper og gruppeledere
Den 11. marts 2020 skrev Skanderborg Kommunes borgmester, Frands Fischer, et brev til bl.a. Selvhjælp Skanderborg, hvori borgmesteren oplyste kommunens etablerede krisestab, der løbende vurderer udvikllingen, og som søsætter konkrete initiativer for at begrænse smitten, og borgmesteren sluttede sit brev med at opfordre til at samle alle gode kræfter, tage medansvar for hinanden og at vise særligt hensyn til de grupper af borgere, som er sårbare i denne situation.

For lokaler i Medborgerhuset blev det sådan, at hyggestuen blev lukket (grundet stofmøbler) køkken/alrum kunne kun rumme 6 personer, og spisestuen kunne kun anvendes af 1 til 1 samtaler.

Skanderborg kommune hjalp foreningen ved at udlåne det dejligste kolonihavehus i haveforeningen Ryhaven.

Sabrina vil på mødet nærmere orientere om foreningens initiativer i anledning af denne Corona-tid, herunder nødvendig, midlertidig nedlukning af alle grupper i begyndelsen af Corona-tiden..
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om et besøg fra Skanderborg kommune af Hanne Lykkeskov, der har udarbejdet retningslinier for benyttelse af lokalerne på 1. sal i Medborgerhuset. Retningslinierne gælder for alle, der benytter lokalerne på 1. sal.

 

 

7. Afslag på ansøgnng om PUF midler – midler til frivilligt socialt arbejde
Selvhjælp Skanderborg har i år - som tidligere år - ansøgt om PUF midler for det kommende år – 1. juli 2020 til 30. juni 2021 – med et samlet beløb på 200.466 kr. Desværre har foreningen fået afslag og modtager således i nævnte periode ikke midler fra Socialstyrelsen. Begrundelsen for afslag tager udgangspunktet i sammenhængen og lyder således:
”Det vurderes, at der ikke i samme omfang som i de projekter, der modtager støtte, er sammenhæng mellem projektets formål, målgruppe, målsætning på borgerniveau, aktiviteter, organisering, budget m.m., idet det ikke i samme omfang er beskrevet, hvad aktiviteterne består i, og hvordan de bidrager til at opnå de opstillede målsætninger på brugerniveau”.
Vedtagelse:
Bestyrelsen beklagede afslaget fra Socialstyrelsen. Det vurderes, at Selvhjælp Skanderborg – trods afslaget – har et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at fortsætte virksomheden frem til 31. december 2020. Bestyrelsen håber, at et tilskud fra Skanderborg kommune via § 18 midlerne kan afhjælpe det manglende PUF tilskud.

 

8. Budget for 2020
Budgetforslag for indeværende år blev behandlet – og godkendt - af bestyrelsen den 15 januar 2020, hvor Sabrina fremlagde forslag med forventede udgifter på 395.100 kr. og forventede indtægter på 437.898 kr. Heri indgik forventede PUFmidler for perioden 1/1-31/5-20 på 79.098 kr. og for perioden 1/6-31/12-20 på 100.000 kr. Førstnævnte beløb er modtaget, mens der til sidstnævnte beløb – som nævnt i pkt. 7 - er meddelt afslag.

Det foreligger til bestyrelsen at vurdere det vedtagne budget igen.
Vedtagelse:
Det vedtoges at søge §18 midler til afhjælpnng af det manglende PUF tilskud. Sabrina har endvidere fokus på fondsansøgninger.

 

 

9. Kræmmermarked den 5. september 2020
Det foreligger til bestyrelsen at vurdere, hvorvidt forerningens deltagelse i år i Kræmmermarkedet skal finde sted – forudsat naturligvis at Kræmmermarkedet gennemføres.
Vedtagelse:
Bestyrelsen vedtog at undlade deltagelse i Kræmmermarkedet i år på grund af Corona-situationen.

 

10. Telefonlinien – ”en at tale med” – status og videre forløb
Sabrina udarbejdede i slutningen af marts 2020 forslag til ”en at tale med” – og initiativet har fået et godt forløb. Sabrina vil på mødet orientere om dette initiativ og om forløbet, som måske er ”kommet for at blive”.

Foreningen har for april, maj og juni måneder modtaget 43.515 kr. fra Trygfonden, og Sabrina ansøger igen fonden om tilskud for månederne september, oktober og november.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om denne nye aktivitet, der er blevet modtaget af foreningens brugere, der omtaler den som en rigtig god oplevelse. Der er nu 14 frivillige koblet på ordningen, og Sabrina oplyste om de mange telefonopkald, der har været siden ordningens start. Sabrina har ansøgt Tryg-fonden om 58.000 kr. for september, oktober, november og december måneder til dækning af telefonudgifter og en mindre del af hendes løn.

 

11. Donationer
Foreningen har modtaget 10.000 kr.fra ”8. marts gruppen”. Beløbet blev modtaget ved en reception i foreningens lokaler i Medborgerhuset, der fandt sted den 6. august 2020.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om receptionen den 6. mats, hvor 3 medlemmer af 8. marts gruppen overrakte foreningen donationen på 10.000 kr.

 

12. Generalforsamlingen 2020
Selvhjælp Skanderborgs generalforsamling var annonceret til at skulle afholdes den 31. marts 2020, men måtte på grund af Corona-restriktionerne aflyses.

Det foreligger til bestyrelsen at drøfte, hvad der på nuværende tidspunkt, hvor de mange Corona-restriktioner endnu ikke er ophævet, skal foretages.
Vedtagelse:
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00 i Medborgerhusets stueetage. Denne generalforsamling erstatter den tidligere annoncerede generalforsamling den 31. marts 2020, der måtte aflyses på grund af Corona-nedlukningen.

På grund af restriktionerne omkring antallet af personer i lokaler, må der i Medborgerhusets stueetage kun opholde sig 14 personer ad gangen. For at sikre opfyldelsen af denne bestemmelse, er det nødvendigt – for deltagelse i generalforsamlingen – at foretage tilmelding, og det sker til Sabrina.

 

13. Formandens orientering
Formanden gav et referat fra følgegruppens første møde efter coronaen den 7. august 2020. Der er faldende medlemstal i gruppen, så der skal laves status på, hvem er med, og hvem er måske faldet fra under coronaen.

Der afholdes den 6. oktober 2020 kl. 17.30 – 19.30 temamøde med socialudvalget, hvor frivillige foreninger får mulighed for at deltage med 2 personer. Socialudvalget vil gerne høre, hvad der sker i foreningerne, og hver forening får et kvarter til at fortælle om sine aktiviteter, formål, vilkår o. s. v. Fra Selvhjælp Skanderborg deltager Sabrina og Annie K Clausen (Sabrina spørger sidstnævnte).

Tirsdag den 3. november 2020 har følgegruppen et dialogmøde med socialudvalget.

Fredag den 4. december 2020 har følgegruppen årsafslutning.

Tirsdag den 5. januar 2021 skal der – som noget nyt laves en nytårskur med deltagelse af socialudvalget og repræsentanter for det frivillige sociale arbejde (eftermiddag og aften).

Frivilligmesse arrangeres den 17. – eller den 24. april 2021.

Friviligdag, der afholdes hvert andet år, afholdes i 2021 i september måned.

 

14. Evt.
Intet under evt.

Mødet afsluttedes kl. 21.10 /JL