• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsens møde onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.00 hos Carsten Jensen, Vædebrovej 20, Alken.

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Carsten Jensen, Bente Atzen, Jette Larsen og Sabrina Glisborg.
Fraværende: Annie Korsgaard Clausen og Lis Bülow

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2019 .
Vedtagelse: Referatet godkendt og underskrevet af tilstedeværende medlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance pr. 31. december 2019.
Vedtagelse:
Sabrina gennemgik saldobalance for perioden 1. januar til 31. december 2019 udvisende samlede indtægter på 495.609,79 og samlede udgifter på 341.092,09 kr.
Balancen blev godkendt.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina henviste til de oplysninger, som blev præsenteret for bestyrelsen ved mødet den 3. december 2019, og som næsten helt svarer til de aktuelle forhold p.t..

 

5. Budget for 2020
Sabrina fremlægger på mødet budgetforslag for 2020 til bestyrelsens godkendelse.
Vedtagelse:
Det fremlagte budgetforslag for 2020 blev godkendt med forventede udgifter på 395.100 kr. og forventede indtægter på 437.898 kr. Heri indgår bevilgede PUF midler for perioden 1/1-31/5-20 på 79.098 kr. og forventede PUF midler på 100.000 kr. for perioden 1/6-31/12-20.
Udgifter til supervision – se punkt 9 – indsættes i budgettet, når nærmere om udgiftens størrelse er kendt.

 

6. Donationer
Selvhjælp Skanderborg har modtaget en donation fra Trygfonden på 55.000 kr. til anvendelse ved opretholdelse af eksisterende grupper, uddannelse af frivillige, samarbejdsmøder, kontorhold m.m.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede kort om donationen fra Tryg og dens forventede anvendelse.

 

7. Referat fra Følgegruppens møde den 6. december 2019
Bibi orienterer fra dette møde, hvor der blandt andet var særligt fokus på Frivilligmesse i 2020, anerkendelse af de frivillige og lokaler.
Vedtagelse:
Bibi orienterede om Følgegruppens møde med socialudvalget, og oplyste, at der var oplevet stor lydhørhed, og at mødet havde været meget givende. Socialudvalget vil på et kommende møde drøfte mulig form for anerkendelse af frivillige. Også strategi-spor vil blive drøftet, og her vil Følgegruppen blive involveret. Bibi oplyste, at hun på mødet varmt havde anbefalet muligheden for at anvende lokaler på Sølund til mange af komumens frivillig-foreninger.
Bibi omtalte også planer for frivilligmesse, der afholdes den 19. september 2020 – Det undersøges, om der kan findes et alternativ til Kulturhuset, hvor frivilligmesser tidligere er afholdt.
Bibi oplyste, at der lægges op til, at Følgegruppen tilbydes en studietur, men noget nærmere herom afventes.
Og Bibi sluttede sin orientering med at henvise til et arrangement i Frivilligt Kontor den 18. februar 2020 mellem kl. 15 og kl. 17, hvor alle frivillige er velkomne, dog forudsættes tilmelding.

 

8. Handicapprisen for 2019
Handicaprådet for Skanderborg tildelte Selvhjælp Skanderborg handicapprisen for 2019 på 5.000 kr., og uddelingen fandt sted den 3. december 2019 med deltagelse af blandt andet pressen, repræsenteret ved Ugebladet, Skanderborg, der efterfølgende omtalte prismodtagelsen i bladet . Bibi orienterer om den reaktion, som omtalen i bladet har medført.
Vedtagelse:
Bibi fortalte om reaktionerne på Selvhjælp Skanderborgs modtagelse af Handicapprisen 2019. Alle henvendelser var overalt positive, mange har spurgt, om ”I gør sådan”, man synes, prisen var velfortjent, og der var ingen negative bemærkninger.

 

9. Supervision med psykolog Helge Larsen
Sabrina orienterer om forventninger ved supervisionens forløb.
Vedtagelse:
Bestyrelsen vedtog at tilbyde psykolog Helge Larsen opgaven som supervision. Der er aftalt en timeløn på 1.400 kr., d. v. s. 4.200 kr. for et 3-timers møde. 1 gang i kvartalet og tidspunkterne aftales fra gang til gang.

 

10. Mulig gruppe for anbragte børn
Selvhjælp Skanderborg starter den 16. januar 2020 – på opfordring fra 3 unge – en gruppe for unge anbragte i alderen 17 – 22 år. Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag og forventes at få 6 – 8 deltagere. Sabrina orienterer nærmere om dette initiativ.
Vedtagelse:
Bibi og Sabrina orienterede om gruppens forventede start og ønsket om, at der vil komme flere deltagere ud fra deres viden om, at der i 8660-delen af kommunen er ca. 100 plejefamilier. Hvis der kommer flere børn end de nu tilmeldte, sendes tilbagemelding til kommunen .

 

11. Generalforsamling den 31. marts 2020
Indledende tilrettelæggelse af generalforsamlingen
Vedtagelse:
Ifølge foreningens vedtægter afholdes ordinær generalforsaming én gang årligt i 1. kvartal, og medlemmerne erindres – ved annoncering i lokal husstandsomdelt ugeavis og på foreningens hjemmeside – om generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Bibi Kasten, Annie Korsgaard Clausen, Carsten Jensen og Bente Atzen og endvidere de valgte suppleanter, Steffen Christiansen og Ole Ravnholt, hvor valget for sidstnævnte 2 kun er 1 årigt. Generalforsamlingen er berammet til 31. marts 2020.
Jette fremlægger forslag til annonce på bestyrelsens møde den 11. februar 2020.
Carsten foreslog et underholdende indlæg på generalforsamlingen, og bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag. Carsten undersøger nærmere til næste møde, om f. eks. en repræsentant for hospitalsklovnene vil komme og underholde ved generalforsamlingen.
Der er tilsagn fra Peter Fugl om at være dirigent ved generalfosamlingen.

 

12. Formandens orientering
Vedtagelse:
Der var ikke under dette punkt orientering fra formanden – se Bibis orientering under punkt 7.

13. Evt.
Sabrina oplyste, at foreningen har fået en henvendelse om et praktikophold fra Gry Ebdrup, der har uddannelse som tværfaglig kandidat i psykologi & kommunikation med alsidige erfaringer. Praktikforløbet omfatter 10 – 15 timer ugentlig i 3 måneder. Praktikopholdet er uden udgifter for foreningen. Gry Ebdrup har brede erfaringer med det, Selvhjælp Skanderborg tilbyder, bl. a. fra et job som koordinator på Sjælland. Det vedtoges at tilbyde Gry Ebdrup praktikopholdet, idet muligheden for flere jobs i foreningen udsættes til senere overvejelse.

Bibi sluttede mødet med at rose Sabrina meget for hendes nyhedsbreve, deres indhold og deres udformning.

/JL