• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00 i
Medborgerhuset, Vestergade 14a

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Annie Korsgaard Clausen, Carsten Jensen, Lis Bülow, Jette Larsen og Sabrina Glisborg

Fraværende: Bente Atzen

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vetdagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2019.
Vedtagelse: Referatet blev underskrevet af alle tilstedeværende medlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance pr. 30. november 2019.
Vedtagelse:
Saldobalance for perioden 1/1 – 30/11-2019 udvisende
indtægter: 473.084,25 kr.
udgifter: 315.105,34
blev godkendt

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om foreningens tilslutning p.t.:
105 brugere
17 aktive frivillige i grupper
Venteliste
ungenetværket 17 – 22 år: 4
trivselsgruppe 13 – 15 år: 4
børneskilsmisse 8 – 10 år: 5 (starter ny gruppe efter vinterferien 2020)
voksen sorggruppe: 1
voksen sårbar (angst/depression): 2
PUST, børn med ADHD: 2

 

5. Kommunalt § 18 tilskud for regnskabsåret 2020
Selvhjælp Skanderborg har ansøgt Skanderborg Kommune om 187.000 kr. fra § 18-midlerne, der omfatter tilskud til støtte af frivilligt socialt arbejde. Og Skanderborg Kommune har meddelt, at hele det ansøgte beløb er bevilget og vil blive indsat på foreningens konto i første uge af 2020.
Vedtagelse:
Til efterretning – med glæde.

 

6. Evt. udvidelse af koordinator Sabrina Glisborgs ugentlige timer
På bestyrelsens møde den 8. oktober 2019 drøftedes det relevante i at udvide Sabrinas ugentlige arbejdstid, og der blev fremlagt beregninger på udgiften, dels ved en udvidelse fra 25 til 28 timer og dels ved en udvidelse fra 25 til 30 timer.
Bestyrelsen vedtog, at man i første omgang kan vælge at udbetale 3 timer ekstra pr. uge som overtid og ikke ændre på ansættelseskontrakten, idet dog resultatet af § 18 ansøgningen afventes, før der foretages yderligere. Bestyrelsen vedtog, at en udvidelse af timetallet i givet fald skal ske fra 1. januar 2020.
Vedtagelse:
Sabrinas ugentlige timetal udvides fra 1. januar 2020 til 28 timer, og ansættelseskontrakten ændres i overensstemmelse hermed.

 

7. Nyheder omkring et fælleshus
I en ny budgetaftale i Skanderborg Kommune er der en passage i teksten, som er særlig interessant for Selvhjælp Skanderborg: ”Forligspartierne ønsker desuden undersøgt, om en form for fællesskabs- og frivillighedshus kan være en del af Sølund”. Der er truffet beslutning om en retning for udviklingen af Sølund; der skal fokuseres på liberale erhverv samt en mulig samling af kommunale institutioner, så området bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag. Forligspartierne ønsker desuden undersøgt, om en form for fællesskabs- og frivillighedshus i fremtiden kan være en del af Sølund.

Da der er mange interesser i Sølund, foreslås der nedsat en arbejdsgruppe under Økonomiudvalget, der kan inddrage relevante parter til en udfoldelse af planerne for Sølund. Arbejdsgruppen mødes regelmæssigt og præsenterer status for sine overvejelser for Byrådet en gang hvert halve år, første gang inden sommerferien 2020. Der er tale om en afsøgning af mulighederne. Der er ikke afsat midler til finansiering af eventuelle ændringer.

Formand for lokalafdeling KB, Erik Kjær, indkalder snarest de interesserede parter (herunder Selvhjælp Skanderborg) til en fælles henvendelse til Byrådet, hvor der fremsættes ønske om at få repræsentanter i arbejdsgruppen fra start.
Vedtagelse:
Bibi orienterede om status p. t. og om den store interesse for projektet, som Selvhjælp Skanderborg har givet udtryk for over for kommunen.

 

8. Handicapprisen
Handicaprådet i Skanderborg har tildelt Selvhjælp Skanderborg årets handicappris 2019 for foreningens gennemførte indsats for borgere med handicap og psykisk sårbarhed. Prisen udgør 5.000 kr. + en gave, og uddelingen sker den 3. december 2019 kl. 16 i foreningens lokaler i Medborgerhuset.
Vedtagelse:
Selvhjælp Skanderborg fik overrakt handicapprisen 2019, et diplom til ophæng på væggen, en kogekeddel (efter foreningens ønske) og en kurv med chokolade m. v. af formanden for handicaprådet, Johannes Østergaard Jørgensen. Se særskilt referat fra overrækkelsen.

 

9. Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt
Foreningen afholdt den 21. november 2019 et kursus, tildelt af Center for frivilligt Socialt arbejde i Odense, og der deltog fra Selvhjælp Skanderborg 16 frivillige. På kurset fik deltagerne redskaber til og indblik i, hvordan de bedst håndterer de følelser og reaktioner, som deres hjælperrolle kan udløse. Sabrina vil på mødet nærmere informere om kurset.
Vedtagelse:
Sabrina og Bibi orienterede om et meget godt kursus, der blev afholdt i Kulturhuset. – både kursets indhold, foredragsholder og stedet med plads nok og det nødvendige udstyr fik ros, og ros fik også Sabrina for initiativet og arrangementet.

 

10. Ansøgninger om fondsmidler
Sabrina oplyser, at der er fremsendt ansøgning til Trygfonden om 55.000 kr. og til Smuk fonden om 20.000 kr. Endvidere er der ansøgt om handicapprisen på 5.000 kr.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at ansøgningen til Trygfonden omfatter foreningens arbejde generelt, mens ansøgningen til Smukfonden alene omfatter børn- og unge grupper. Ud over ansøgninger til Trygfonden og Smukfonden er der ansøgt om en hjertestarter og 1. hjælps kurser til de frivillige. For så vidt angår handicapprisen – se punkt 8.

 

11. Grupper for anbragte børn
Status over gruppen for tidligere og nuværende unge 17 – 21 år bosiddende hos plejefamilier. Drøftelse af dispositioner fremadrettet.
Vedtagelse:
Det vedtoges at forsøge oprettet en gruppe af unge mellem anbringelse og eget hjem i Selvhjælp Skanderborgs regi, der er p.t. 3 på venteliste. Bestyrelsen besluttede at søge gruppen opretttet efter nytår. Der udarbejdes pressemeddelelse om gruppen til Uge Bladet.

 

12. Formandens orientering
Forhold vedrørende supervisor, efter at den tidligere supervisor er rejst fra byen.
Vedtagelse:
Bibi orienterede om møde i Sundhedscentret, hvor hun og Sabrina deltog, om tilbud til kræftpatienter i Skanderborg Kommune.

Bibi orienterede også om møde i oktober måned i socialudvalget, hvor repræsentanter for følgegruppen deltog. Følgegruppen indtænkes i arbejdet med strategisporet: En kommune, hvor alle er med. Selvhjælp Skanderborg mangler lokaler, og følgegruppen drøfter mulighederne for Sølund.

Der var en drøftelse om ny supervisor efter, at tidligere supervisor er rejst fra byen. Der er fundet en eventuel afløser. Behovet vurderes til én gang i kvartalet med deltagelse af 5 – 8 frivillige. Bibi undersøger, om der skal laves kontrakt med supervisor.

På mødet drøftedes også princippet om, at der ved møder i grupperne altid skal være 2 gruppeledere til stede. Et fravær fra en gruppeleder ind imellem kan ikke undgås, og derfor drøftedes muligheden af at have tilstedeværende ”tilkaldevikarer” til rådighed. Det vedtoges at genoptage drøftelsen om ca. ½ år.

 

 

13. Mødedatoer i 2020
Fastsættelse af mødedatoer i 2020, herunder muligt nytårsmøde i januar.
Vedtagelse:
Der afholdes møde – nytårstaffel – hos Carsten den 15. januar 2020 kl. 17.00. Maden er vi fælles om: Jette kommer med laks, Carsten klarer hovedretten, og desserten aftales nærmere.
Næste møde herefter er den 11. februar 2020 kl. 17.00 i Medborgerhuset, og generalforsamlingen fastsættes til den 31. marts 2020.

 

14. Evt.
Intet under evt.
/JL