• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a.

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Annie Korsgaard Clausen, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg
Fraværende: Carsten Jensen og Lis Bülow

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2019
Vedtagelse: Referatet godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om foreningens økonomiske balance pr. 30. september 2019
Vedtagelse:
Sabrina fremlagde saldobalance for perioden 1. januar til 30. september 2019 med indtægter i alt 443.l65 kr. og udgiftei alt 260.556,28 kr. Balancen godkendtes.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu er 37 frivillige, hvoraf 24 er aktive. Der er p. t. følgende på vanteliste:
Plejebørn 3 stk.,
Trivselsgrupper 13 – 15 år: 2,
Unge-Netværk 17 – 19 år: 2
Børneskilsmisse 8 – 19 år: 3
PUST, ADHD 9 – 11 år: 2

 

5. Evt. udvidelse af koordinator Sabrina Glisborgs ugentlige timer
På bestyrelsens møde den 26. august 2019 drøftede bestyrelsen det relevante i at udvidelse af Sabrinas ugentlige arbejdstid, og det vedtoges på dette efterfølgende møde at fremlægge beregning over de øgede lønudgifter til afgørelse af den mulige arbejdstidsudvidelse – og finansieringen af udvidelsen.

Sabrinas ugentlige arbejdstid er nu 25 timer – beregnet pr. måned til 108 timer á 205 kr. = 22.140 kr. – årlig udgift 265.680 kr.

En udvidelse til 30 timer ugentlig med åbningstid mandag – torsdag medfører en månedlig udgift på 26.650 kr. – årlig udgift 319.800 kr.
En udvidelse til 28 timer ugentlig med åbningstid mandag, onsdag og lang torsdag medfører en månedlig udgift på 25.010 kr. – årlig udgift 300.120 kr.
Vedtagelse:
Der fremkom forslag om, at man i første omgang kunne vælge at udbetale 3 timer ekstra pr. uge som overtid og ikke ændre på ansættelseskontrakten. Resultatet af § 18 ansøgningen afventes dog, før der foretages yderligere. En forøgelse af timetallet skal i givet fald være fra 1. januar 2020.

 

6. Temamøde for frivillige og professionelle på børn- og ungeområdet
Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov, Skanderborg Kommune, indbyder til et temamøde for frivillige foreninger/frivillige initiativer på børn- og ungeområdet den 9. oktober 2019 i byrådssalen, Skanderborg Fælled. Sabrina har udsendt indbydelsen til alle frivillige i Selvhjælp Skanderborg.
Vedtagelse.
Sabrina kunne oplyse, at temamødet er aflyst på grund af for få tilmeldinger (antal tilmeldinger er ikke oplyst)

 

7. Kræmmermarkedet den 7. september 2019
Selvhjælp Skanderborg havde – som i snart en del år – en stand på kræmmermarkedet med fiskedam for børn, salg af ”lopper” og vigtigst: mulighed for at fortælle de forbipasserende om foreningens arbejde. Bestyrelsen drøfter initiativets forløb.
Vedtagelse:
Bestyrelsen vedtog at bibeholde kræmmermarkedet men at gøre Selvhjælp Skanderborgs initiativ meget mere oplysende. Forsøg med ”kræmmerting” undlades, mens fiskedammen for børn fastholdes.

 

8. Ansøgning til Skanderborg Kommune om § 18 tilskud i 2020.
Sabrina har fremsendt ansøgning til Skanderborg Kommune om § 18 tilskud for næste år på 187.300 kr. Ansøgningen er specificeret i 15 dele, omfattende de forskellige grupper, aktiviteter for frivillige, administration og lønudgifter. Sabrina vil på mødet nærmere informere om ansøgningen.
Vedtagelse:
Sabrina redegjorde for den indsendte ansøgning, og svar på ansøgningen afventes nu.

 

9. Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt.
Sabrina har ansøgt Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense om et lokalt kursus om ”Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontrakt”, og der ventes svar på ansøgningen snarest. Frivilligt Socialt Arbejde dækker udgifter til underviser og materialer.
Vedtagelse:
Ansøgningen er imødekommet, og kurset afholdes den 21. november 2019 fra kl. 9 – 15. Sabrina undersøger muligheden for at afholde kurset i Sundhedscentret og med mad ”udefra”, f. eks. fra Gestus.

 

10. Selvhjælp Skanderborg – beskrivelse af nuværende og kommende projekter
Sabrina har udarbejdet en redegørelse over de temaer, som foreningen i 2019 har sat særligt focus på:
- Ensomme børn og unge (”Trivselsgrupper”)
- Børn til forældre med misbrug
- Børn til forældre ramt af alvorlig sygdom
- Børn og unge med ADHD (projekt PUST)
- Børn og unge i familiepleje
- Voksne ramt af sygdom
Sabrina vil på mødet informere nærmere om beskrivelsen.
Vedtagelse:
Bestyrelsen anerkendte meget Sabrinas omfattende redegørelse, som anvendes ved alle ansøgninger og i mange andre sammenhænge.

 

11. Formandens orienetring
Orientering om Borgmesterens besøg i Selvhjælp Skanderborg den 18. september 2019, hvor borgmesteren fik en bred orientering om foreningens arbejde. I mødet deltog Bibi, Carsten og Sabrina.
Orientering om et ”skriv” til Socialudvalget fra følgegruppen.
Vedtagelse:
Sabrina og Bibi orienterede om mødet med borgmester Frans Fischer, der var meget interesseret og imødekommende og gav udtryk for sin positive holdning for – og sin erfaring med – frivillighed.
Bibi orienterede nærmere om det nævnte ”skriv” fra følgegruppen til Socialudvalget, herunder at ”skrivet” gav udtryk for det ønskelige i synlighed og anerkendelse i forhold til frivillighed. Der afholdes møde med Socialudvalget den 31. oktober 2019.

 

12. Evt.
Intet under evt.
/JL