• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 26. august 2019 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Carsten Jensen, Lis Bülow, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg

Fraværende: Annie Korsgaard Clausen

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2019
Vedtagelse: Referatet godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om økonomisk balance pr. 31. juli 2019
Vedtagelse:
Sabrina gennemgik saldobalance for perioden 1/1 – 31/7-2019. Saldobalancen viser pr. 31/7-2019 indtægter på 392.888.50 kr. og udgifter på 199.352,99 kr.
Under dette punkt besluttede bestyrelsen at ansøge TRYG Fonden om førstehjælpskurser og en hjertestarter.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina gennemgik statusoplysninger fra august måned 2019. Der er 96 brugere og i alt 36 frivillige, hvoraf 24 er aktive. Der er 16 grupper p. t. og 6 kommende grupper. På venteliste er der p.t. 12, og heraf forventes 4 tilbudt en børneskilsmissegruppe med opstart efter efterårsferien.

 

5. Ansøgning til - og modtagelses af - donationer fra fonde
Smukfonden har oplyst, at Selvhjælp Skanderborg har fået tilagn om at modtage de ansøgte 14.000 kr. fra fonden. Sabrina oplyser på mødet om mulig donation fra Trygfonden.
Vedtagelse:
Der er ansøgt TRYG Fonden om 55.000 kr. – primært med focus på børn og unge.

 

6. Kræmmermarked den 7. september 2019
Selvhjælp Skanderborg har fået tildelt en plads til sin stand ved Kræmmermarkedet, og det foreligger til bestyrelsen at foretage den nærmere tilrettelæggelse og fordelingen af opgaver. Markedet er åbent mellem kl. 10 og kl.15.
Vedtagelse:
Følgende aftaltes:
Lis og Peter henter teltet. Annie, Vibeke, Sabrina, Carsten, Bibi og Lis møder kl. 8.30. Jette møder lidt senere og har kaffe og kage med til ”vagterne”. Der er fine ”lopper” i år, og kræmmerboden bliver som tidligere år med konkurrence, fiskedam og ting til ”kræmmer-salg”.

 

7. Foreningens ansøgning om PUF midler
Socialstyrelsen har meddelt, at styrelsen har imødekommet Selvhjælp Skanderborgs ansøgning om tilskud fra puljen til frivilligt socialt arbejde (PUF). Tilskuddet – der dækker perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020 - udgør 205.892 kr.
Vedtagelse:
Til efterretning – med glæde og lettelse.

 

8. Projektet vedrørende anbragte børn
Gruppen vedrørende de anbragte børn er lukket – Bibi vil på mødet give en nærmere orientering herom.
Vedtagelse
Bibi orienterede om grupperne med de anbragte børn, om reduceringen i antal børn og om baggrunden (alder o. s. v.) for, at grupperne nu er lukket ned. Bibi oplyste, at der finder en evaluering af forløbet sted den 29. august 2019.

 

9. Foreningens lokaleforhold
Der har været et møde med Hanne Lykkeskov, hvor bl. a. foreningens lokaleforhold er drøftet. Der er p. t. intet nyt om lokaleforholdene, og Bibi vil på mødet orientere herom.
Vedtagelse:
Bibi orienterede om mødet med Hanne Lykkeskov, Skanderborg Kommune. Konklusionen blev – på nuværende tidspunkt – at der ikke umiddelbart er udsigt til øgede lokaler. Selvhjælp Skanderborg har inviteret borgmester Frands Fischer til et orienteringsmøde, og dette møde finder sted i Medborgerhuset den 18. september 2019 kl. 9 – 10.

 

10. Kontormedarbejder ved Selvhjælp Skanderborgs kontor
Sabrina oplyser, at Susanne Gorbin starter den 21. august 2019 i praktik på kontoret med administrative opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om dette praktikophold, der omfatter 4 timer ugentlig og slutter 22. november 2019. Susanne Gorbin arbejder udelukkende med administrative opgaver.

 

11. Evt. udvidelse af koordinator Sabrina Glisborgs ugentlige timer
Bibi har drøftet med Sabrina muligheden for at udvide Sabrinas ugentlige arbejdstid til 28 timer. Sabrina har udarbejdet oversigt over koordinatorens arbejdsopgaver. Oversigten vedlægges dagsorden som bilag.
Vedtagelse:
Bestyrelsen drøftede det relevante i en udvidelse af Sabrinas ugentlige arbejdstid, og det vedtoges på næste bestyrelsesmøde at fremlægge beregning over de øgede lønudgifter til afgørelse af den mulige arbejdstidsudvidelse.

 

12. Formandens orientering
Vedtagelse:
Formanden havde ikke yderligere orientering, end der er anført herover.

 

Evt.
Sabrina orienterede om den af Susanne Dalmer (projektleder – Kompetencecenter Skanderborg) fremsendte meddelelse om status på projekt: Åben Rådgivning, som man er i gang med at etablere.

Næste 2 møder afholdes:
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.00
tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00

På førstkommende møde drøftes muligheden af at give gaver fra foreningen som en belønning til det store arbejde, som frivillige lægger i de forskellige opgaver i foreningens regi.

/J