• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16.00 hos Carsten Jensen, Vædebrovej 20, Alken

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Carsten Jensen, Lis Bülow, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg.

Fraværende: Annie Korsgaard Clausen

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2019
Vedtagelse: Referatet godendt og underskrevet af alle tilstedeværende best. medlemmer

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om økonomisk balance pr. 31. maj 2019
Vedtagelse:
Sabrina fremlagde saldobalance for perioden 1/1 – 31/5-2019. Balancen viste for perioden udgifter på 149.799,34 kr. og indtægter (omfattende hele året) på 291.463,75 kr. Sabrinas orientering og fremlagte balance blev godkendt.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu i foreningen er 25 aktive frivillige og 21 grupper med 118 brugere. Der er 5 til gruppen: UngeNetværk, som starter september/oktober, og der er nu 5 klar til en kommende børneskilsmissegruppe. Sorgrådgiver Stine Damsgaard (ansat ved Skanderborg Kommune) har tilbudt at stille sig til rådighed for en sorggruppe for voksne. Skanderborg Kommune betaler hendes løn herfor, og fra Selvhjælp Skanderborg deltager en frivilllig sammen med Stine.

 

5. Nyt projekt – fælles målgrupper
KompetenceCenter (Skanderborg Kommune) har haft kontakt til Velux Fonden, og på baggrund heraf har de besluttet, at de i første omgang indsender en interessetilkendegivelse. Fonden vil så tage stilling til, om de med fordel kan arbejde videre med at søge hos den. Næste ansøgningsfrist ligger i september. Sabrina og Bibi vil på mødet orientere om dette samarbejde.
Vedtagelse:
Der afventes tilkendegivelse om, hvorvidt Selvhjælp Skanderborg kan komme i betragtning.

 

6. Projektet vedrørende de anbragte børn
Bibi, Vibeke og Sabrina vil give en aktuel orientering om foreningens arbejde i grupperne med de anbragte børn, herunder samarbejdet med Skanderborg Kommune herom.
Vedtagelse:
Vibeke orienterede om et godt forløb. Der må dog forventes færre børn efter sommerferien, idet nogle af børnene bliver18 år, andre skal på efterskole, har job o. s. v. Bibi skriver til Skanderborg Kommune og informerer om, at der stort set ikke er ret mange børn tilbage til grupperne.

Det vedtoges under dette punkt at foretage en annoncering i UgeBladet om foreningens mange tilbud og samtidig udarbejde en omtale af foreningen og dens aktiviteter, som vi kan håbe, giver inspiration til UgeBladet til at indrykke en bredere omtale af foreningens mange tilbud. Annonce og omtale forventes fremsendt til bladet i september.

 

7. Foreningens lokaleforhold
Selvhjælp Skanderborg har fortsat en stor udfordring i at have tilstrækkelig lokalekapacietet. Sabrina har udarbejdet – og udsendt til bestyrelsens medlemmer – en oversigt over den aktuelle anvendelse af lokaerne i Medborgerhuset, som foreningens råder over. Der er nu – efter flytning af Sabrinas kontor - mulighed for at booke hyggestuen, spisestuen og køkkenet/alrummet.
Vedtagelse:
Bestyrelsens tidligere beslutning om en skriftlig henvendelse til kommunen om lokaleproblemer undlades indtil videre.

Det vedtoges at invitere Skanderborg Kommunes borgmester, Frands Fischer, til at se foreningens lokaler i Medborgerhuset. Indbydelse hertil fremsendes af Bibi og Sabrina.

 

8. Donationer
Selvhjælp Skanderborg har den 6. juni 2019 modtaget 25.000 kr. fra Kvindegruppen af 8. marts – gruppen består af Inner Wheel, Nutidens Kvinder, Soroptimisterne i Skanderborg og Lions Q i Hørning. Pengene er doneret med ligelig fordeling mellem trivselsgrupper for børn/unge og for anbragte børn.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede fra mødet, hvor donationen blev modtaget, og hvor særligt de frivilliges indsats i forenngen blev omtalt.

 

9. Ny pulje udmeldt af Socialstyrelsen
Den nye pulje, der kan ansøges, er beregnet til børn og unge under 25 år, der er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer, herunder børn og unge, som har mistet en eller begge forældre. Sabrina har fremsendt ansøgning om tilskud til grupper for:
- børn af alkoholiske forældre
- børn og unge sorggrupper
- anbragte børn og unge

Der er ansøgt om i alt 228.600 kr. (dækkende år 2020, 2021, 2022 og 2023) og der er søgt til:
- forsamtaler, løntimer
- gruppeleder, løntimer
- aktiviteter
- forplejning
- lokaleindretning
- IT
- uddannelse og supervision til frivillige
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om den nye pulje og foreningens fremsendte ansøgning om midler herfra.

 

10. Orientering ved formanden
a. Samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og frivillige på Børn- og Ungeområdet
b. Orientering om møde i følgegruppen den 7. juni 2019
c. Muligt svar fra socialministeriet/måske først svar senere om tildeling af PUF midler.
d. Møde på Skanderborghus den 23. maj 2019 om: ”Hvordan styrker man Fællesskabet i Skanderborg Kommune”.

Vedtagelse:
a. Bibi orienterede om en aftale mellem Skanderborg Kommune og frivillige på børn- og ungeområdet omfattende fremtidigt samarbejde, herunder referat fra et møde herom i september 2018. Det er aftalt, at man mødes en gang om året. Bibi udsender aftalen til bestyrelsens medlemmer.

b. Bibi oplyste, at følgegruppen nu er på ca. 20 medlemmer – på seneste følgegruppemøde blev frivilligmesser drøftet. Fremover arrangeres frivilligmesser en gang årligt – på omgang i lokalområderne. Den årlige frivilligdag i Kulturhuset arrangeres – som tidligere oplyst -. kun en gang hvert andet år – næste gang i 2021.

c. Vi afventer svar fra Socialministeriet. Hvis der måtte ske det, at foreningen ingen økonomiske midler får, indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde til drøftelse af denne udfordring.

d. Bibi orienterede kort fra mødet, hvor hun blandt andet havde savnet mere konkrete drøftelser. Bibi kom også ind på et muligt samarbejde med bibliotekerne - et rigtigt godt initiativ for børnegrupperne.

 

11. Evt.
Sabrina holder ferie fra 3. juli og er tilbage på kontoret den 29. juli. Hvis der kommer vigtige – for foreningen - oplysninger til Sabrina i ferien, vil Sabrina straks orientere formanden/bestyrelsen.

Sabrina oplyste, at hun har fået en henvendelse fra en kvinde (Susanne), der gerne vil i praktik hos Sabrina. Der er tale om en arbejdsprøvning på 5 timer ugentlig i 3 måneder. Sabrina oplyser, at hun til pågældende har sagt, at en praktikant på foreningens kontor kan anvendes til forskellige administrative opgaver, for Sabrina føler, hun mangler hjælp til det administrative arbejde. Der er ikke givet løfte om samtaler med kommende gruppeledere. Det overlades til Sabrina at beslutte, om hun ønsker at tilbyde nævnte praktikanttjeneste.

Næste møde er den 26. august 2019 kl. 19.00 i Medborgerhuset.

JL