• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

 

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 6. maj 2019 kl. 17.30 i Medborgerhuset, Vestergade 14a

 

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Annie Korsgard Clausen, Carsten Jensen, Lis Bülow, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg

 

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse og underskrivning af referater fra bestyrelsesmødet før - og det konstituerende møde efter – samt fra generalforsamlingen den 25. marts 2019.
Vedtagelse: Referaterne blev godkendt og underskrevet.

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om økonomisk balance pr. 30. april 2019.
Vedtagelse:
Sabrina udleverede saldobalance for perioden 1. januar til 31. marts 2019. Der er indtægter i perioden på 288.892,00 kr. (beregnet til hele året) og udgifter på 82.793,36 kr. Indestående i bank pr. 31. marts 2019 udgør 291.355,09 kr. Balanceresultatet godkendtes.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver.
Vedtagelse:
Der er nu 37 frivillige, hvoraf 24 – snart 26 – er aktive. På venteliste, oplyste Sabrina, er der for forældre til børn med ADHD 4, til børneskilsmissegruppe 8-9 år er der 9, og til børneskilsmissegruppe 10 – 12 år er der 7 på venteliste.
Bestyrelsen drøftede supervision og vedtog – foreløbig som en forsøgsordning – at arrangere supervision/erfaringsudveksling for de 4 gruppeledere for grupperne med de anbragte børn. Faglig supervisor er Jette Lund.

 

5. Nyt projekt – fælles målgruppe
I det tætte samarbejde med Kompetencecentret er en aftale på vej med Selvhjælp Skanderborg, gående ud på, at Sabrina aflønnes med 2 timer ugentlig i en periode med et nyt projekt, der omhandler en fælles målgruppe. Sabrina vil på mødet orientere nærmere herom.
Vedtagelse:
Sabrina og Bibi fortalte om det fremragende samarbejde med Kompetencecentret (Skanderborg Kommune), der bl.a. har til formål at forebygge, at mennesker uden arbejde ikke bare ”sidder” ensomt/passivt og uden initiativ. I denne forbindelse omtaltes også muligheden for støtte fra Velux fonden.

 

6. Projektet vedrørende de anbragte børn
Vibeke og Bibi vil på mødet orientere om endnu et møde på Fælleden med afdelingsleder og sagsbehandler vedrørende projektet, der omfatter de anbragte børn.
Vedtagelse:
Bibi, Vibeke og Sabrina orienterede om samarbejdet med kommunens børnesocialrådgivning om de 2 grupper med de anbragte børn. Der er 3 børn i alderen 10 – 14 år og 5 børn i alderen 14 – 18 år, og gruppelederne har erfaret, at der er behov for flere børn i grupperne, idet der jo også er ”afgang” fra grupperne. Indtil nu har vi ikke modtaget flere børn, visiteret fra kommunen, hvilket er skuffende.

 

7. Evalueringer fra flere af grupperne
Der er indkommet flere flotte evalueringer fra de enkelte grupper – heraf har Sabrina til bestyrelsens medlemmer udsendt evalueringerne fra grupperne: børn til alvorligt syge forældre, voksne med angst/depression/OCD og sorggruppen for voksne. Bestyrelsen drøfter på mødet, hvordan vi bedst kan anvende evalueringerne fremover.
Vedtagelse:
Der udfyldes fremover evalueringsskemaer ved hver gruppes afslutning, og evalueringerne anvendes dels ”til at lære af” og dels til ansøgninger om PUF tilskud.

 

8. Café for ramte
I samarbejde med hjernesagen er der etableret en café for ramte med første mødegang den 3. april 2019. Sabrina vil orientere om starten af denne gruppe.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at 2. mødegang i caféen er den 8. maj, og at der er 5 deltagere. Der påregnes endnu et møde inden sommerferien. Gruppeledere er Lone Weis og Lars fra Hjernesagen.

 

9. Fælles aften for frivillige den 13. maj 2019 omkring temaet: at miste.
Drøftelse af program og indhold for dette forårsmøde med de frivillige.
Vedtagelse:
Frivillig-aftenen drøftedes kort, og Sabrina kunne oplyse, at der nu er tilmeldt 16 deltagere.

 

10. Foreningens lokaleforhold
Selvhjælp Skanderborg har en stor udfordring i at have tilstrækkelig lokalekapacitet til den
fortsatte udvidelse af antallet af grupper. Bibi og Sabrina vil orientere nærmere herom på mødet.
Vedtagelse:
Foreningens udfordring med hensyn til lokalebehovet er uløst, men kommunen har bevilget ny enhætte, keramisk komfur og kølefryseskab til Medborgerhusets køkken. Bibi oplyste, at muligheden for lokaler i den tidligere museumsbygning ikke eksisterer længere. Sabrinas kontor flyttes ud i køkkenområdet torsdag den 9. maj, hvorefter der – som en slags nødløsning - bliver endnu et lokale klar til grupperne.
Bestyrelsen drøftede lokaleproblemet generelt, og det vedtoges, at bestyrelsen fremsender en skriftlig henvendelse om foreningens lokalesituation til teamet for Frivilligt Socialt Arbejde i Skanderborg Kommune - frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov. Henvendelsen formuleres af Bibi og Carsten.

 

11. Donationer
Selvhjælp Skanderborg har modtaget 2 nye donationer:
- 16.000 kr. fra Smukfonden (bla. til anbragte børn)
- 25.000 kr. fra kvindegruppen 8. marts (til trivselsgrupper og anbragte børn))
Sabrina orienterer på mødet om verserende og mulige kommende ansøgninger om donationer
Vedtagelse:
Det vedtoges at invitere repræsentanter for Kvindegruppen 8. marts, der har meddelt en donation på 25.000 kr. (til trivselsgrupper og anbragte børn) til frivilligaftenen den 13. maj 2019. Samtidig vedtog at bestyrelsen at ansøge Smukfest om donation igen i år.

 

12. Orientering ved formanden
- møde i følgegruppen
Vedtagelse
Bibi oplyste, at følgegruppen nu er på 23 – 24 medlemmer – måske lidt for stor, så nogle af ”de gamle” har valgt at gå ud af gruppen og lade de nye komme til.
Socialudvalget har inviteret til dialogmøde på Skanderborghus den 23. maj med overskriften: Hvordan kan vi styrke fællesskabet i Skanderborg kommune. Inviteret er politikere, kommunens forskellige råd, de etablerede samvirker, repræsentanter fra kirken og repræsentanter fra følgegruppen. Bibi deltager fra følgegruppen.
Skanderborg Kommune afholder ikke ”frivilligdag” i år, idet jo kommunen har besluttet kun at arrangere dagen hvert andet år.
Bibi omtalte forsikringsforhold for de frivillige: hvis man selv kommer til skade, er det egen forsikring, der dækker, men hvis skaden skyldes 3. mand, så har kommunen forsikret for den slags forhold. Der er tidligere udsendt en folder til de frivillige herom.

 

13. Evt..
Næste møde er den 25. juni 2019 kl. 16.00, og det afholdes hos Carsten, Vædebrovej 20.

/jl