• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 Referat fra Selvhjælp Skanderborgs generalforsamling den 25. marts 2019 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Af det samlede medlemstal på 61 deltog i alt 10 medlemmer.

Der var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Vedtagelse: Generalforsamlingen valgte Peter Fugl, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Valg af referent
Vedtagelse: Jette Larsen valgtes

 

3. Valg af 2 stemmetællere
Vedtagelse: Ole Ravnholt og Sabrina Glisborg valgtes

 

4. Bestyrelsens årsberetning
Vedtagelse: Bibi Kasten takkede alle, der i 2018 hart gjort en stor indsats for foreningens virke. Bibi Kasten talte om foreningens udvikling – der kommer nu 155 brugere i huset på 14 dage. Det er en stigning de sidste 10 år på 50%. Hun omtalte de donationer, foreningen har modtaget det sidste års tid, og hun kom også ind på det triste, nemlig at foreningen fik afslag på sin ansøgning om de statslige PUF midler, men modtog til gengæld stor støtte fra Skanderborg Kommune i form af § 18 midler. Bibi Kastens årsberetning kan ses i sin fulde udstrækning på foreningens hjemmeside.

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2018
Vedtagelse: Regnskabet blev gennemgået. På grund af den manglende statsstøtte var der et underskud på 35.699 kr. Egenkapitallen udgjorde 20.926 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

6. Forelæggelse af budget for 2019 til orientering, idet PUF midler og § 18 tilskud danner grundlag for budgettet.
Vedtagelse: Budgettet toges til efterretning.

 

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Vedtagelse: Kontingentet fastholdes uændret til 150 kr. for 2020.

 

8. Indkomne forslag til dagsorden
Vedtagelse: Der var til generalforsamlingen ikke indkommet forslag til dagsorden

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode (på valg er Vibeke Freising, Lis Bülow og Jette Larsen).
Vedtagelse: Alle 3 blev genvalgt for en ny 2 årig periode.

 

10. Valg af suppleanter for en 1 årig periode
Vedtagelse: Følgende valgtes:
1. suppleant: Steffen Christiansen
2. suppleant: Ole Ravnholt

 

11. Valg af revisor/revisionsfirma
Vedtagelse: Revision Ry & Hammel genvalgtes

 

12. Eventuelt
Under evt. var der følgende:
Foreningen eventuelle mulighed for at etablere grupper for personer med transkønnethed og kønsidentitetsproblemer drøftedes. Hvis spørgsmålet bliver aktuelt, tages stilling
i bestyrelsen.

 

Generalforsamingen sluttede med, at dirigenten, Peter Fugl, takkede for god ro og orden, og Bibi Kasten takkede dirigenten for velviljen til at tage endnu et år som dirigent ved foreningens generalforsamling.

 

----------------------------------

 

/jl