• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 17.30 i Medborgerhuset, Vestergade 14a

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Bente Atzen, Annie Korsgaard Clausen, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg
Fraværende: Carsten Jensen, Lis Bülow

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2018
Vedtagelse: Referatet godkendt og underskrevet af tilstedeværende best.medlemmer

 

3. Økonomiske oplysninger
Sabrina oplyser om økonomisk balance pr. 31. december 2018
Vedtagelse:
Sabrina oplyste følgende tal fra regnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2018:
Indtægter: 317.115,86 kr.
Udgifter: 332.936,81 kr.
Bankindestående pr. 31/12-18: 85.505,89 kr.
Bestyrelsen godkendte disse regnskabstal.

 

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet orientere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper og opgaver
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu er 38 frivillige, hvoraf 26 er aktive. Der er 20 grupper og 131 brugere. Der er følgende på venteliste:
forældre til børn med ADHD: 3
PUST: 6 – gruppen forventes igangsat om meget kort tid
børneskilsmisse 10 – 12 år: 7
børneskilsmisse 8 – 10 år: 4

 

5. Undersøgelse af afslag på ansøgning om PUF midler
Bestyrelsen godkendte på seneste bestyrelsesmøde et forslag til skrivelse til Socialstyrelsen i anledning af det modtagne afslag på PUFmidler, idet der henvistes til muligheden for, at den verserende svindelsag mod medarbejder Britta Nielsen kan have haft indflydelse på afslaget. Socialstyrelsen har den 17. decemebr 2018 besvaret henvendelsen og oplyst, at der ingen sammenhæng er mellem afslaget og den verserende svindelsag. Foreningens skrivelse til socialstyrelsen blev samtidig tilsendt FRISE i kopi, og reaktion herfra afventes.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om flere henvendelser fra Socialstyrelsen, der undersøger ministeriets registrerede oplysninger om tilskud til foreninger over hele landet – således også Selvhjælp Skanderborg - gennem de seneste år, hvor Britta Nielsens bedrageri har fundet sted.

Der er ikke modtaget reaktion fra FRISE. Det vedtoges at sende et brev fra bestyrelsen (underskrevet af bestyrelsens 7 medlemmer), hvor vi beder om svar på, hvad FRISE har planlagt at gøre i anledning af de manglende PUF tilskud, som medfører, at mange foreninger er lukningstruet. Sabrina laver et udkast, som sendes til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vedtog, at førstkommende ansøgning til Socialstyrelsen om PUF tilskud skal udarbejdes således, at der sendes en ansøgning om tilskud, der skal anvendes til børnene og en ansøgning, hvor tilskuddet skal anvendes til de øvrige grupper, som Selvhjælp Skanderborg har tilbud til.

 

 

6. Ansøgning om donationer
Status på donationer og overvejelser vedrørende yderligere donationsansøgninger – herunder mulige relevante formål, hvortil der kan søges donation fra Nordea Fonden.
Der er senest modtaget donationer fra Lions Clubber i Skanderborg, Hørning og Galten og endvidere fra Trygfonden og Smukfonden.
Vedtagelse:
Nordea Fonden kan ikke ansøges på nuværende tidspunkt, men Sabrina følger op.
De 3 Lions clubbers donationer til de anbragte børn udgør tilsammen 11.000 kr. Ligeledes til de anbragte børn har Smukfonden doneret 16.000 kr.. Trygfonden har doneret 2 x 24.000 kr. til anvendelse i forbindelse med Sabrinas arbejde med PUST gruppen. Sabrina er opmærksom på muligheder for ansøgninger også til andre fonde.

 

 

7. Lokaleforhold
Selvhjælp Skanderborgs succes med oprettelse af mange grupper ses nu, idet der er en stor udfordring i at have plads nok i Medborgerhuset til ret mange flere grupper. Konsulent Sara Treldal Dige, Skanderborg Kommune, har oplyst, at der er rettet henvendelse til den øverste ledelse i kommunen angående foreningens lokalesituation.
Vedtagelse:
Der er ikke nyt vedrørende lokaleforholdene, som Skanderborg Kommune også er opmærksom på. For at afhjælpe de manglende lokaler foreløbigt, vedtoges det at flytte Sabrinas kontor ud i køkkenområdet, hvorefter hendes kontor også vil kunne anvendes af grupperne.

 

8. Opfølgning af aktiviteter for de anbragte børn
Orientering om forløbet indtil nu med de anbragte børn – en aktivitet, der startede den 17. januar 2019 i Kompetencecentrets lokaler på Danmarksvej. Fremover er Medborgerhusets stue-etage booket for resten af året (bortset fra 3 mødegange)
Vedtagelse:
Bibi og Vibeke, der leder gruppen med de anbragte børn, oplyste, at – selvom enkelte børn er faldet fra – så går det rigtig godt, og børnene har givet et godt indtryk. Det vedtoges at skrive til den ansvarlige i Skanderborg Kommune og oplyse, at Selvshjælp Skanderborg godt kan tage flere anbragte børn ind i gruppen.

 

9. Café for ramte
I samarbejde med hjernesagen arbejdes der på at få startet en café for ramte. Første mødegang er den 3. april 2019 i Medborgerhusets stueetage fra kl. 16 til kl. 18. Der arbejdes på at få et foredrag med Per Leth over emnet: ”Af skade bli´r man klog”.
Vedtagelse:
Sabrina orienterede om den kommende café for personer, ramt af en hjerneskade, hvor man mødes 1 gang om måneden, foreløbig 3 gange,

 

10. Tilrettelæggelse af generalforsamoing
Generalforsamlingen i 2019 afholdes den 25. marts 2019 i Medborgerhuset kl. 19.00.
Ifølge foreningens vedtægter afholdes den årlige generalforsamling i første kvartal, og indkaldelse finder sted dels ved annoncering i lokal husstandsomdelt avis (Ekstraposten) og dels på foreningens hjemmeside. Udkast til annonce vedlægges dagsorden som bilag.
Vedtagelse:
Det foreliggende udkast til annonce godkendtes og indrykkes i UgeBladet den 19. februar. Forslag sendes til bestyrelen senest den 8. marts 2019 og vil kunne ses på hjemmesiden senest den 18. marts 2019. Hvis der indkommer forslag til bestyrelsen, vurderer formanden, om der skal indkaldes til et bestyrelsesmøde til behandling af det/de indkomne forslag. Det vedtoges, at bestyrelsen møder til generalforsamlingen kl. 18.00.
Efter generalforsamlingen er der konstituerende møde.

 

11. Formandens orientering
a. Møde på Fælleden med børnesocialrådgiverne den 11. januar 2019.
b. Nytårskur på Fælleden den 16. januar 2019
c. Frivilligdag i Kulturhuset den 28. januar 2019
Vedtagelse:
a. Sabrina orienterede om møde på Fælleden med børnesocialrådgiverne. Hun tog 2 gruppeledere med, fortalte om Selvhjælp Skanderborg, hvad vi laver – og med særligt focus på børnene.
b. Bibi, der er medlem af følgegruppen, fortalte om sin deltagelse i nytårskuren, hvori frivillige, politikere og embedsmænd deltager. Ved at deltage i den slags møder, hvor vi får lejlighed til at fortælle om det, vi laver, oplever vi, at vi bliver tydeligere og mere synlige, forklarede Bibi.
c. Til frivilligdagen deltog fra Selvhjælp Skanderborg 11 frivillige.

 

12. Evt.
Næste møde – ud over generalforsamlingen – er den 6. maj 2019 kl. 17.30 i Medborgerhuset (vedtaget på mødet den 10. december 2018).

 

/jl