• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 1. maj 2017 kl. 17.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, stueetagen.

Deltagere: Bibi Kasten, Carsten Jensen, Vibeke Freising, Lis Bülow Annie Korsgaard Clausen, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg

Fraværende: Lif Jepsen

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden Godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referater fra bestyrelsens møde den 14. februar og fra generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende møde den 22. marts 2017.
Vedtagelse: Referaterne blev godkendt og underskrevet

3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om økonomisk statusbalance pr. 1. maj 2017
Vedtagelse:
Sabrina fremlagde saldobalance for perioden 1/1 – 31/3-2017. Indtægterne i perioden er 214.161,00 kr. og udgifterne 78.444,94 kr. Sabrina kunne samtidig oplyse, at svar på ansøgning om PUF midlerne forventes ultimo maj måned. For så vidt angår den modtagne donation på 15.000 kr. fra Trýgfonden, er det sådan, at beløbet først udbetales, når der fra foreningen fremsendes oplysning om de konkrete formål, hvortil beløbet ønskes anvendt.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu er 33 frivillige i foreningen, heraf er 27 aktive. Der er p. t. 4 personer på venteliste til 3 grupper. Og der er nu 22 igangværende eller kommende grupper med i alt ca. 127 brugere.

5. Selvhjælp Skanderborgs benyttede pengeinstitut
Foreningen har siden etableringen anvendt Nordea, Skanderborg afdeling, som pengeinstitut. På generalforsamlingen fremkom forslag om ophør med samarbejdet med nævnte pengeinstitut og at etablere dette samarbejde med et andet lokalt pengeinstitut, idet forslagsstilleren henviste til presseomtalen af Nordea’s dispositioner for bistand til kunder vedrørende hvidvask af penge, skatteundragelse m. v.
Vedtagelse:
Det vedtoges at skifte bankforbindelse til Arbejdernes Landsbank. Skiftet sker efter sommerferien i år af hensyn til at forenkle skiftet mest muligt for koordinator.

6. Præsentation af Selvhjælp Skanderborg ved offentlige arrangementer
Drøftelse af procedure o. s.v. ved præsentation af Selvhjælp Skanderborg ved offentlige arrangementer. Der henvises her til et forslag, der fremkom på generalforsamlingen om, at der afstikkes retningslinier for, i hvilke tilfælde materiale fra anden virksomhed kan medtages under foreningens præsentation, stand o. s. v.
Vedtagelse:
Det vedtoges, at når frivillige repræsenterer Selvhjælp Skanderborg ved offentlige arrangementer, så må der ikke medtages materiale fra anden virksomhed uden bestyrelsens særlige tilladelse i det konkrete tilfælde.

7. Stafet for livet
Drøftelse af foreningens medvirken under Kræftens Bekæmpelses arrangement: ”Stafet for livet”, der afvikles den 10. – 11. juni 2017, og hvor foreningen deltager med eget telt og hold – tæt på informationsteltet.
Vedtagelse:
Sabrina opretter et hold fra Selvhjælp Skanderborg og tilmelder til stafetten. Sabrina kontakter Jette Engelbreth for lån af kommunens telt, som ved stafetten skal placeres ved siden af infoteltet, der kommer til at rumme cafe for pårørende. Formanden for lokalforeningen til Kræftens Bekæmpelse vil fortælle om foreningen, og Bibi vil fortælle om det af være pårørende til kræftpatienter.

8. Kommende arrangement i Kulturhuset
På generalforsamlingen fremkom en opfordring til os alle om at komme med gode ideer til et arrangement, tilsvarende foredraget med Svend Brinkmann i marts 2017. En mulighed kunne være et foredrag med tidl. statsminister Poul Nyrup, der har et foredrag med kloge ting om frivilligt arbejde, psykisk sårbarhed m. v., og et medlem pegede i den forbindelse på behovet for mere focus på psykisk sårbarhed, d. v. s. også dem, der ikke behandles under psykiatrien.
Vedtagelse:
Carsten kontakter snarest muligt Uffe Høj med henblik på en gentagelse af samarbejdet om et arrangement i Kulturhuset. Gerne hvor det er muligt at synliggøre Selvhjælp Skanderborg som samarbejdspartneren, og hvor også gerne Bibi må indlede eller afslutte arrangementet for yderligere synliggørelse.

9. Foredragsarrangement 8. maj 2017 ”Bliv ven med dine stemmer”
Tilrettelæggelse af ovennævnte foredrag, der afvikles i Medborgerhusets stueetage.
Vedtagelse:
Sabrina klarer forberedelserne sammen med to frivillige (Lisbeth og Line)

10. Formandens orientering
Bibi Kasten orienterer på mødet om følgende:
a. Orientering om samarbejdsmøde omkring kræftrehabilitering den 29. marts 2017
b. Frivilligdagen afholdes den 6. november 2017
c. Frivilligmesse i Galten den 28. september 2017
d. Dialogmøde med socialudvalget den 7. november 2017
Vedtagelse:
Bibi orienterede om
a. samarbejdsmøde i sundhedscentret, hvor der af 32 indbudte blandt sundhedspersonalet alene var mødt 20,

b. frivilligdagen, hvor der om kort tid udarbejdes program for dagen, der – modsat sædvanlig praksis - dette år afvikles på en hverdag (mandag).

c. frivilligmessen i Galten, hvor Selvhjælp Skanderborg gerne – i lighed med tidligere – vil have en lille stand. Der afventes indbydelse fra kommunen.

d. det kommende dialogmøde – og undersøger , om Carsten har mulighed for at komme i følgegruppen og dermed mulighed for deltagelse i det pågældende dialogmøde.

11. Eventuelt
Under evt. skal vi have fastsat datoer for de sidste 2 bestyrelsesmøder inden ferien.
Vedtagelse: Næste møde afholdes mandag den 19. juni 2017 kl. 17.00.

Og endvidere på mødet:

Under ”Evt.” gav Sabrina orientering om følgende:
a. Evaluering af tema-aften den 26. april for de frivillige med Steen Andreassen fra Selvhjælp Silkeborg, som underviste i ”dåseåbner for de gode samtale”. Flere deltagere efterfølgende har udtrykt stor begejstring.

b. Foredragaften den 8. maj ”Bliv ven med dine stemmer” med stemmehørerkonsulent Trevor Eyles og stemmehører Lisbeth Holm. Her er der p. t. tilmeldt 12 deltagere.

c. Aktivitetsdag for børnegrupperne – Donation fra ”Det gule løb” 2016, hvor der p. t. overvejes en udflugt til trambolinparken Rush i Århus. Planlægningen er ikke klar endnu, men børnene vil gerne have denne oplevelse, og det forudsættes at forældrene kører børnene derud. De frivillige deltager i arrangementet.

d. Kommunens indbydelse til dialogmøde med det formål at orientere om de forpligtelser, som alle, der er involveret i frivilligt arbejde for børn har med hensyn til at underrette myndigheden om oplevelser af/formodninger om mistrivsel o. s. v. – Underretning kan også gives anonymt. Sabrina deltager på vegne af Selvhjælp Skanderborg.

/JL
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 med følgende rettelser og tilføjelser: