• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra Selvhjælp Skanderborgs generalforsamling den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg

Af det samlede medlemstal på 54 deltog 11 medlemmer i generalforsamlingen.

Der var indkaldt med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
Vedtagelse: Generalforsamlingen valgte Peter Fugl, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2.Valg af referent
Vedtagelse: Jette Larsen valgtes

3. Valg af 2 stemmetællere
Vedtagelse: Lis Bülow og Vibeke Freising valgtes

4.Bestyrelsens årsberetning
Vedtagelse: Bibi Kasten takkede alle, der i 2016 har gjort en stor indsats for foreningens virke og omtalte de mange aktiviteter og grupper m. v., som sammen med indsatsen for synlighed er medvirkende til foreningens succes. Foreningen har nu 17 grupper med i alt 110 brugere. Derudover er der 2 netværksgrupper for kræftramte. 34 frivillige er tilknyttet foreningen, hvoraf 23 p.t. er aktive. Endnu kan  vi være i Medborgerhuset, men med fortsat tilgang kan man forudse, at det kan komme et problem her.

Bibi kom også ind på  donationer, der er tilfaldet foreningen: Lego klodser og børnebamser samt 2.300 kr. fra to 70 årige damer, der til fødselsdagen ønskede sig penge, der kunne videregives til børnegrupperne. Foreningens samarbejde med Kulturhuset om et foredrag med Svend Brinckmann gav et overskud, hvoraf foreningens andel var 2.000 kr.

Bibi Kasten takkede også for samarbejdet med Skanderborg Kommune (Jette Engelbrecht), sundhedscentret og de mange samarbejdspartnere og sluttede med en stor og varm tak til koordinator Sabrina Glisborg for altid at være ”på pletten”,  for at have givet Selvhjælp Skanderborg ”vokseværk” og for hele tiden at have fokus på nye tiltag og muligheder. Beretningen i sin fulde ordlyd kan ses på forenngens hjemmeside.

5.Forelæggelse og godkendelse af regnskabet.
Vedtagelse: Sabrina gennemgik regnskabet for 2016, der viste indtægter på 263,083 kr. og udgifter på 333.780 kr. – og dermed et underskud på  -70.697 kr. Foreningens bankindestående pr. 31/12-2016 udgjorde 183.121 kr. Regnskabet blev godkendt.

6.Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering, idet PUF og §18 tilskud danner grundlag for budgettet.
Vedtagelse: Vibeke Freising gennemgik budgettet for 2017, der balancerer med 369.700 kr. i indtægter og 369.700 kr. i udgifter. Budgettet toges til efterretning.

7.Fastsættelse af kontingent for 2018.
Vedtagelse: Kontingentet vedtoges fastsat uændret til 100 kr. pr. medlem.

8. Indkomne forslag til dagsorden
Vedtagelse:  Der forelå ikke forslag til dagsorden

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
Vedtagelse: På valg var Vibeke Freising, Lis Bülow og Jette Larsen. Alle modtog genvalg for en ny 2-årig periode.

10. Valg af suppleanter for en 1 årigperiode
Vedtagelse: Ole Ravnholt Sørensen blev genvalgt for en ny 1 årig periode. Bente Atzen nyvalgtes for en 1 årog periode. 1. suppleant er Bente Atzen.

11. Valg af revision/revisionsfirma
Vetdagelse: RevisionRy, Skanderborgvej 27, Ry, blev genvalgt.

12.Eventuelt
Under ”eventuelt” fremkom et forslag til bestyrelsen om at skifte bankforbindelse fra Nordea til et andet lokalt pengeinstitut begrundet i, at banken har støttet kriminelle og skattesnydere, hvidvask af penge o. s. v.

Der kom også et forslag til bestyrelsen om at drøfte og fastlægge en procedure, der tager højde for, at der ved præsentation af Selvhjælp Skanderborg ikke medtages informationsmateriale fra anden side.

Med henvisning til foredraget i Kulturhuset med Svend Brinkmann kom en opfordring til at komme med gode ideer til et tilsvarende arrangement, og der henvistes til muligheden af et arrangement med tidl. statsminister Poul Nyrup, der har et foredrag med kloge ting om frivilligt arbejde, psykisk sårbarhed m.v., og et medlem pegede i den forbindelse på behovet for mere focus på de psykisk sårbare, d. v. s. også dem, der ikke er under psykiatrien. Forholdes drøftes i bestyrelsen.

                             Herefter afsluttedes generalforsamlingen med dirigentens tak for god ro og orden.