• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 14. februar 2017 kl. 18.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal.

Deltagere: Bibi, Vibeke, Carsten, Lif, Annie og koordinator Sabrina

Fraværende: Jette og Lis

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 5. januar 2017
Vedtagelse: Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om økonomisk statusbalance pr. 14. februar 2017. Det er oplyst, at ansøgningen om en donation til foreningen fra Smukfest er imødekommet med 10.000 kr.
Vedtagelse:
Statusbalance pr. 14/2-17 er ikke udarbejdet. Årsregnskab 2016 er hos revisor. Når årsregnskabet er færdigbehandlet, vil der komme justeringer til nyt år. Herefter vil Sabrina påbegynde bogføring for 2017.
Der er den 9. februar 2017 indgået 10.000 kr. fra Smukfonden til børnegrupperne.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.
Vedtagelse:
Der er 34 frivillige, hvoraf de 23 er aktive. Der er 2 på venteliste til en Trivselsgruppe for unge i alderen 11 – 13 år. Denne gruppe starter, når vi har 4 deltagere. Der er 3 på venteliste til en børneskilsmissegruppe. Sabrina forventer opstart i april 2017.
Der er p.t. 110 brugere fordelt over 17 grupper. Derudover kører 2 netværksgrupper for kræftpatienter.

5. Årsregnskab for 2016
Ifølge vedtægternes bestemmelse skal årsregnskabet forelægges for generalforsamlingen til godkendelse. Sabrina vil på mødet forelægge regnskabet.
Vedtagelse:
Årsregnskab fra revisor er på trapperne.

6. Budget for 2017
Ifølge vedtægternes bestemmelse skal årets budget godkendes af bestyrelsen og forelægges på generalforsamlingen, idet PUF- og § 18 midler danner grundlag for budgettet. Sabrina og Vibeke har udarbejdet et budgetforslag til bestyrelsen. Forventede udgifter og indtægter ifølge budgetforslaget udsendes af Sabrina før mødet.
Vedtagelse:
Vibeke og Sabrina fremlagde forslag til budget for 2017. Dette blev godkendt på mødet – og vedlægges som bilag til dette referat.

7. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen
Nærmere tilrettelæggelse af generalforsamlingen den 22. marts 2017.

Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:
- Valg af dirigent (der ikke bør være medlem af bestyrelsen)
- Valg af referent
- Valg af 2 stemmetællere
- Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt
- Forelæggelse af regnskab for 2016 skriftligt til godkendelse
- Forelæggelse af budget skriftligt for 2017 til orientering
- Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
- Indkomne forslag til dagsorden
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes, at formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år
- Valg af 2 suppleanter
- Valg af revisionsfirma
- Eventuelt

På valg til bestyrelsen er Vibeke, Lis og Jette og endvidere 2 suppleanter.

Medlemmerne erindres om generalforsamlingen – dels ved annoncering i lokal husstandsomdelt ugeavis og dels på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne.

Som bilag til dagsorden vedlægges udkast til indkaldelse til generalforsamlingen, der vil skulle indrykkes i Ugebladet Skanderborg tirsdag den 21. februar 2017 – og samtidig lægges ind på hjemmesiden.

Det foreligger samtidig til bestyrelsen at tilrettelægge det praktiske arrangement.
Vedtagelse:
Bestyrelsen gennegik dagsorden for generalforsamlingen. Peter Fugl har sagt ja til at være dirigent. Lis står for det praktiske.

8. Formandens orientering
Bibi vil på mødet orientere om følgende:
- Orientering om mødet i ”Stafet for livet” den 25. januar
- Orientering om mødet med Trygfonden den 8. februar.
Vedtagelse:
Bibi orienterede om de to dagsordenspunkter:
- Stafet for livet afholdt et stormøde den 25. januar, hvor både nye og frivillige fra sidste år var inviteret. Formålet var dels at få flere frivillige til at medvirke, dels at udbrede kendskabet til stafetten og endelig at få gode ideer til nye tiltag under stafetten. Det havde været ønskeligt med flere deltagere til mødet, men der kom flere gode input til indholdet af stafetten.
Selvhjælp Skanderborg deltager med eget telt og hold, men tæt på informationsteltet.

- Den 8. februar mødtes en repræsentant fra Trygfonden med Sabrina, næstformand og formand, for at overrække en donation på 15.000 kr. til børnegrupperne. Mødet gav fin mulighed for gensidig udveksling af tilbud og muligheder.

9. Eventuelt
Skanderborg Kommune har inviteret foreningen til konference om psykiatri, som løber af stablen den 21. marts 2017 i Kulturhuset.
Konferencen er gratis og åben for alle. Konferencen skal vise den brede vifte af tilbud, der er i kommunen for psykiske sårbare.
Der vil være oplæg fra bl.a. psykiater, seniorforsker, pårørende til psykisk sygdom, personlig beretning samt en vifte af tilbud fra frivillige foreninger og virksomheder, der allerede i dag gør en forskel.
Vi deltager med 2 cases fra vores grupper, henholdsvis ”voksne sårbare” og ”Trivselsgruppen for unge”. Program for arrangementet er vedlagt som bilag til dette referat.

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den med følgende ændringer og tilføjelser. Skanderborg den