• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde den 5. januar 2017 kl.18.00 i Medborgerhusets stueetage.

Deltagere: Bibi, Vibeke, Carsten, Lif, Jette og koordinator Sabrina
Fraværende: Lis og Annie

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse:
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 4. oktober 2016.
Vedtagelse:
Referatet godkendt og underskrevet

3. Økonomniske forhold – herunder drøftelse af en ”plan B”
Sabrina orienterer om saldobalance for perioden 1. januar – 31. december 2016 og vil på mødet nærmere orientere om indeværende års tilskud fra PUF midlerne.

Sabrina orienterer ligeledes om resultatet af ansøgninger til Trygfonden og til Smukfest. Foreningen har ansøgt om § 18 midler med 145.000 kr.for 2017, og dette beløb er bevilget.

Bestyrelsen vedtog den 4. oktober 2016 at tilslutte sig Bibis forslag om – på et efterfølgende bestyrelsesmøde at drøfte en økonomisk ”plan B”, idet Bibi henviser til, at PUF midlerne over årene er reduceret, og selvom foreningen indtil nu ikke har haft et økonomisk problen, så er det relevant at være forberedt på mulige økonomiske udfordringer. Sabrina og Bibi orienterer om møde med Jette Engelbreth om økonomiske forhold og frenmtidsmuligheder.
Vedtagelse:
Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse på en ”Plan B” løsning, herunder mulighed for at opnå donationer/tilskud til at supplere de offentlige tilskud.
Sabrina oplyste, at der fra Trygfonden er modtaget tilsagn på de ansøgte 15.000 kr. Tilskuddet overrækkes på et nærmere aftalt tidspunkt (muligvis 6/2 kl. 14), idet Trygfonden ønsker, at repræsentanter for Selvhjælp Skanderborg kan være til stede ved overrækkelsen. Der er ikke modtaget svar endnu fra Smukfest.
Sabrina gennemgik den udleverede saldobalance for perioden 1/1 – 31/12-2016. Ifølge materialet udgør årets indtægter 329.289 kr. og udgifterne 318.341,31 kr., d. v. s. et overskud på 10.947,69 kr. Der vil imidlertid komme 2 korrektioner, idet § 18 tilskuddet for 2016 på 75.000 kr. skal indføres under årets indtægter, medens det modtagne § 18 tilskud på 145.000 kr. for 2017 skal overføres til 2017. Efter disse korrektioner vil indtægterne beløbe sig til 259.289,00 kr., og det betyder, at regnskabet herefter udviser et underskud på ca. 59.000 kr. Indestående i bank pr. 31/12-16 udgør 183.118,68 kr. Endelig godkendelse af regnskabet – efter sædvanlig revisorbehandling – finder sted ved næste bestyrelsesmøde den 14. februar 2017.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper. Der henvises til lokaleoversigt, der udsendes af Sabrina før mødet.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der er registreret 33 frivillige, hvoraf 24 p. t. er aktive. I de igangværende og kommende grupper er i alt 110 brugere fordelt over 17 grupper, og der er p. t. kun 2 på venteliste.

5. Synlighed i foreningen
Bestyrelsen drøftede på sit seneste møde de mange tiltag vedrørende selvhjælpsgrupper, som Sabrina arbejder med. Sabrina oplyste bl. a., at hun har fået en ide fra Selvhjælp Silkeborg om synlighed ved følgende: Føtex donerer 100 rundstykker, Selvhjælp Skanderborg står ved banegården og uddeler rundstykker i poser med tryk, der omtaler foreningen. Formålet er synlighed. Bestyrelsen vedtog at vende tilbage til ideer omkring synlighed i begyndelsen af 2017.
Vedtagelse:
Bestyrelsen fandt forslaget spændende og vedtog at vende tilbage med nærmere drøftelse ved en senere lejlighed.

6. Foreløbig tilrettelæggelse af generalforsamlingen i 2017
Det foreligger til bestyrelsen at fastsætte datoen for generalforsamlingen i 2017. Ifølge vedtægternes § 4 afholdes generalforsamling èn gang årligt i 1. kvartal, og medlemmerne erindres – ved annoncering i lokal hustandsomdelt ugeavis og på foreningens hjemme – om generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne.

Det foreligger endvidere til bestyrelsen at drøfte indholdet på generalforsamlingen, herunder særligt budgetforslag og kontingentfastsættelse, idet dog det endelige program for generalforsamlingen fastsættes ved bestyrelsesmødet den 14. februar 2017.
Vedtagelse:
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Medborgerhusets stueetage. På valg fra bestyrelsen er Vibeke og Jette og suppleant Ole Ravnholt Sørensen. Den endelige tilrettelæggelse finder sted på kommende bestyrelsesmøde den 14. februar 2017, og der udsendes udkast til annonce sammen med dagsorden for mødet.

7. Samarbejde med Kulturhuset om en foredragsaften med psykologprofessor Svend Brinkmann.
Bestyrelsen vedtog den 17. november 2015 at gennemføre - i samarbejde med Kulturhuset - et foredrag med psykologiprofessr Svend Brinkmann, idet det aftaltes, at Carsten drøfter initiativet med Kulturhuset, herunder ansøgning om økonomisk underskudsdækning via Skandereborg Kulturssamvirke. Carsten orienterer bestyrelsen herom.
Vedtagelse:
Carsten oplyste, at der allerede i november 2016 blev udsolgt til foredraget, der finder sted i store sal i Kulturhuset. Overskuddet oplyses senere.

8. Formandens orientering
Bibi vil på mødet orientere om følgende:

a. 11.11 - møde i sundhedsfremme angående ”godt i gang efter kræft”
b. 12.11 - evaluering af Frivilligdagen i Kulturhuset for alle frivillige
c. 15.11 - evaluering af frivilligaften i Selvhjælp Skanderborg
d. 24.11 - overrrækkelse af donation på 2.300 kr. fra Karin Møller og Hanne Appel
e. 23.11 - medarbejdersamtale med Sabrina
Vedtagelse:
a. Bibi orienterede om mødet, hvor deltagerne blev orienteret om de tilbud, der er i kommunen,
herunder de gode møder og samarbejdet på fælles front.
b. Frivilligdagen bød på spændende nye ting og efterlod en rigtog god fællesskabsfælelse.
c. Respons på foreningens frivilligaften var fin – alle syntes, at det var en fin aften med
sognepræstens indlæg. Bibi undersøger, om vi evt. kan få en læge til næste frivilligaftens
indlæg.
d. Gaven fra Karin Møller og Hanne Appel – 2.300 kr. – blev afleveret i 50 kr. sedler,
hver seddel snoet om en pind, så gaven lignede 2 meget flotte blomsterbuketter. Gaven, der var
givet til børnegrupperne, blev modtaget i Kulturhuset, hvor børn og forældre var til stede og fik
et foredrag om Selvhjælp Skanderborg og dermed en fin orientering om os.
e. Bibi orienterede kort om medarbejdersamtale med Sabrina, hvor begge parter havde
givet udtryk for fuld tilfredshed med samarbejdet.

9. Eventuelt
Bibi oplyste, at ”Stafet for livet” afholdes den 10. – 11. juni 2017. Der arbejdes på, at Selvhjælp
Skanderborg får eget telt, og Bibi orienterede endvidere om, at der afholdes info-møde den 25.
januar 2017 i Kirkecentret på Banegårdsvej.
/JL