• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde den 4. oktober 2016 kl. 17.00 i Medborgerhusets stueetage

Deltagere: Bibi, Lis, Vibeke, Carsten, Jette og koordinator Sabrina

Fraværende: Annie og Michelle

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse:
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 15. august 2016.
Vedtagelse:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om saldobalance fra 1. januar til 1. oktober 2016. Sabrina vil på mødet nærmere
orientere om indeværende års tilskud af PUF midler. Sabrina vil samtidig også orientere om intentionen/det mulige resultat vedrørende ansøgninger til Trygfonden og Smukfonden jf. beslutning på seneste bestyrelsesmøde.
Vedtagelse:
Sabrina forelagde saldobalance for perioden 1. januar til 30. september 2016 med indtægter på 222.129,00 kr. og udgifter på 229.294,47 kr. Indestående i bank pr. 30. september 2016 er 90.196,28 kr. Tilskud fra PUF midlerne modtages månedsvis.

Sabrina oplyste, at hun har fremsendt ansøgning til Trygfonden om 15.000 kr. – beregnet til børnegrupperne, og at Smukfonden snarest (efter ansøgningsstart den 1/10) ansøges om 50.000 kr. til anvendelse - nærmere specificeret – til foreningens driftsmidler. Ansøgning om § 18 midler for 2017 – 145.000 kr. - er ansøgt. Saldobalance og ovennævnte dispositioner godkendtes af bestyrelsen.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper. Der henvises til lokaleoversigt, der udsendes af Sabrina før mødet. Oversigten giver information om foreningens mange igangværende grupper.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu er 33 frivillige i foreningen, heraf er 28 aktive. Der er 124 brugere fordelt på 18 grupper og 2 netværksgrupper, og der er kun 5 på venteliste (heraf 4 til ADHD). Sabrina orienterede om samarbejdet mellem Sundhedshuset og Selvhjælp Skanderborg, hvorefter der fra førstnævntes side – efter relevante kursusforløb – orienteres om muligheden for at indgå i grupper i Selvhjælp Skanderborg og dermed fortsætte et godt forløb.

Bestyrelsen drøftede mange tiltag vedrørende selvhjælpsgrupper, som Sabrina arbejder videre med. Sabrina oplyste bl. a., at hun fra lederen af Selvhjælp Silkeborg (Mette) fik et forslag om følgende: Føtex donerer f. eks. 100 rundstykker, Selvhjælp Skanderborg står ved banegården og uddeler rundstykker i poser med tryk, der omtaler foreningen – formålet er synlighed. Bestyrelsen vender tilbage til denne ide først i 2017.

Der var stor ros til Sabrina for hendes virke som koordinator.

5. Drøftelse af PUF midler og § 18 midler
Generel drøftelse af de offentlige økonomiske midler (PUF og § 18), som Selvhjælp Skanderborg modtager hvert år, og som er det faktiske grundlag for foreningens eksistens, men som de seneste år er reduceret i forhold til foreningens indsendte ansøgninger.
Vedtagelse:
PUF midlerne er over årene reduceret, og selvom foreningen indtil nu ikke har haft et økonomisk problem, så finder Bibi det relevant at have en ”plan B” i beredskab. Ofte er der knyttet betingelser til modtagelse af fondsmidler, nemlig at midlerne ikke må anvendes til lønninger, og det vil sige, at der i sådanne tilfælde vil skulle søges til konkrete projekter. Forholdet tages op – med mere konkrete forslag – på et senere bestyrelsesmøde. Det vedtoges, at Sabrina og Bibi på næste møde med Jette Engelbrecht drøfter de økonomiske forhold og fremtidsmuligheder – Sabrina sørger for at aftale tidspunkt med Jette Engelbrecht.

6. Fælles frivillig aften
Der afholdes Fællles Frivillig Aften den 15. november 2016 kl. 17.30 i stueetagen til Medborgerhuset. Det foreligger til bestyrelsen at tilrettelægge denne aften, herunder finde en spændende foredragsholder.
Vedtagelse:
Bestyrelsen finder, at der på en aften med de frivillige gerne må være et indlæg med et interessant indhold. Bibi foreslog et indlæg om det at være frivillig, Carsten omtalte en mulighed af et konkret morsomt indlæg, og Vibeke pegede på en person med et meget interessant indlæg. Sabrina undersøger først, om den af Vibeke foreslåede indlægsholder evt. vil komme den 15. november – med f. eks. et indlæg på ca. 30 min. – med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål, d. v. s. i alt ca. 45 min.

Med hensyn til traktement på denne aften, undersøger Sabrina hos ”Madvognen” på Mindet de muligheder, der herfra kan tilbydes.

7. Formandens orientering
Bibi vil på mødet orientere om:
- Resultatet af det Gule Løb
- Kræmmermarked den 3. september
- Møde i følgegruppen den 13. september
- Frivilligmesse i Ry den 29. september
- Modtagelse af møbler fra det gamle rådhus til foreningens lokaler i Medborgerhuset
Vedtagelse:
- Det gule løb gav et overskud på 7.400 kr., der går til børnegrupperne – forventet anvendelse i foråret 2017.

- Der var enighed om at stille op igen i 2017 (husk så, at der skal være 4 til at sætte teltet op !!). Mange interesserede lagde lodder i kassen, og der var god aktivitet hele dagen. Næste år skal vi huske at lave en fiskedam.

- Bibi orienterede om følgegruppens forberedelser til et møde den 1. november 2016 med socialudvalget, hvor gruppen har ca. 1 time til at præsentere for/drøfte med udvalget de forhold, som følgegruppen anser for relevante og vigtige – og også fortælle udvalget om de store krav, der stilles til de frivillige. Bibi vil bl. a. på mødet fortælle om grupperne, om traumatiserede soldater, børnegrupper, ADHD og flygtninge.

- Bibi orienterede fra frivilligmessen og fandt, at det er en god måde at bruge tid på – der var stor interesse fra mange sider for vores stand.

- Foreningen har fået tilsagn om at få 2 reoler, 1 whiteboard tavle og 1 hæve-sænke skrivebord (samlet lot). Møblerne skal afhentes ved Skanderborg rådhus den 31. oktober, og Jette (og hendes mand) samt Carsten sørger for afhentning. Vi ser et problem i at få et hæve-sænke skrivevord op ad den smalle og snoede trappe til kontoret i Medborgerhuset, hvor vi forvejen har et skrivebord. Sabrina undersøger forholdet med skrivebordet og vender tilbage - også med klokkeslæt for afhentning.

8. Fastsættelse af bestyrelsens møder i den resterende del af 2016
Vedtagelse:
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13. december 2016 kl. 18.00 i Medborgerhusets stueetage. Første møde i 2017 bliver den 14. februar 2017 kl. 18.00 i Medborgerhusets 1. sal.

9. Evt.
Bestyrelsen talte under ”evt.” om det foredrag med psykologiprofessor Svend Brinkmann, som bestyrelsen vedtog den 17. november 2015 at ville gennemføre i Kulturhuset i samarbejde med sidstnævnte. Carsten drøfter arrangementet med Kulturhuset, herunder også ansøgning om økonomisk underskudsdækning via Skanderborg Kultursamvirke.

Referatet blev godkendt på bestyrelsesmøde den 13. dec. 2016 med følgende rettelser og tilføjelser:

Skanderborg, den 13. december 2016