• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

Referat fra bestyrelsesmødemandag den 15. august 2016 kl. 17.00 

Deltagere: Bibi, Annie, Lis, Vibeke, Carsten, Michelle og koordinator Sabrina

Fraværende med afbud: Jette


1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt


2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 13. juni 2016

Referatet godkendt og underskrevet


3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om saldobalance 1. januar til 31. juli 2016. Ifølge materiale, udsendt til bestyrelsens medlemmer den 4. august 2016 forventes PUF tilskud på 200.000 kr. at kunne modtages løbet af august måned. Ifølge saldobalancen er der modtaget indtægter i perioden på 130.150 kr. og afholdt udgifter på i alt 181.070,19 kr. Kassebeholdningen/bankindestående er herefter 46.630,92 kr.

Sabrina vil søge penge fra Trygfonden og Smukfonden, da pengene fra PUF er blevet mindre i år og givetgvis ikke bliver større i 2017. Der søges til foreningens driftomkostninger og til børnegrupperne. Sabrina og Line vil melde sig ind i Smukfestklubben. 


4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper. Der henvises til lokaleoversigt, der giver information om foreningens mange igangværende grupper. Oversigten er udsendt af Sabrina den 1. auguat 2016. For så vidt angår foreningens aktiviteter m. v. i årets første 6 måneder henvises også til Nyhedsbrev 2016, der er fremsendt til bestyrelsens medlemmer den 30. juni 2016.

Foreningen har pt. 33 frivillige heraf 25 aktive. Der er 115 brugere og 5 på venteliste.

Michelle foreslog at undersøge om der er basis for at oprette en gruppe for børn med kronisk syge forældre. Vi mener behovet er der.

5. Fælles frivillig aften – efteråret 2016
Bestyrelsen vedtog på seneste møde at gentage den fælles frivillige aften, der afholdtes den 9. maj 2016, og det foreligger derfor til bestyrelsen at drøfte et tilsvarende efterårsarrangement.

Bestyrelsen vedtog at kombinere Frivillig aften med julearrangement. Datoen er 15. november 2016 kl. 17.30 i stuen – Medborgerhuset. Der serveres mad og Marie Cramer vil fortælle om ADHD gruppearbejde. Til næste møde tirsdag den 4 oktober skal Bestyrelsen i tænkeboks/undersøge mulighederne for at finde en billig og spændende foredragsholder til arrangementet. 


6. Det gule løb den 31. august 2016
Drøftelse af foreningens deltagelse i arrangementet, herunder også det praktiske forhold, nemlig at levere/bage 200 stykker kage til løbet.

Selvhjælp får doneret penge fra løbet i 2016 og vores bidrag skal være:

• Foreningen betaler deltagergebyret på kr. 100,- for de deltagende medlemmer.
• Indledningstale Bibi er mester i den disciplin, så der satses på hende
• Lave en børneløbegruppe, der kan løbe/gå sideløbende med de voksne, Sabrina forsøger.
• Bage 200 stk kage. Følgende bager.
• Jette, Sabrina, Vibeke, Annie og forhåbentlig et par frivillige. Sabrina spørger.
 

7. Kræmmermarked den 3. september 2016
Det er tidligere vedtaget, at bestyrelsen deltager i kræmmermarkedet i år, og Sabrina har sikret en placering i Adelgade ved Løvbjerg i et 3 x 3 m telt. Det foreligger til bestyrelsen at drøfte, hvad vi skal have med i år og endvidere skal det aftales, hvilke medlemmer fra bestyrelsen, der kan stå i boden, der har åbent mellem kl. 9.30 – 15.

Lis og Peter henter telt og afleverer det hos Sabrinas forældre. Nedtagning og aflevering aftales, men Sabrinas far kan evt, aflevere. 

Bemanding af standen:

• 8.00-12.00 Carsten
• 8.00-10.00 Annie og igen ca. 15.30
• 10-14.00 Michelle
• 9.30-15.50 Bibi 
• 12.00-15.00 Sabrina
• Formiddag Jette 
• Vibeke melder senere om hun kan komme

Carsten har nissehue og sæk med brochurer med slikkepind ( som sidste år)

Lis køber slikkepinde og Sabrina sørger for at hæfte dem på

Carsten har bord og stole med og Sabrina har ligeledes et bord

Jette har du duge som vanligt??

 

8. Frivilligmesse i Ry den 29. september 2016 fra kl. 17 – 20
Frivilligmessen afvikles i år i Mølleskolen i Ry, og der er tilsagn fra Michelle, Lis, Bibi og Sabrina om at deltage.Det foreligger til bestyrelsen nærmere at aftale indholdet af foreningens stand på messen.

Carsten, Bibi, Sabrina og Lis deltager og passer stand. Bibi møøder tidligt og sørger for opstilling af stande mv. sammen med Jettes føllgegruppe.


9. Vedtægternes § 3 – fremover

Ok til ændringer fra bestyrelsen. Jette tilføjer/tilretter vedtægterne.


På den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016  vedtoges en mindre ændring i vedtægternes § 3. Bestyrelsen bedes vurdere dette forslag til formulering:

§ 3
Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål. Det forudesættes, at alle frivilliuge – aktive som passive – er medlemmer af foreningen.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingentåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3: Kontingent – gældende for det efterfølgende år – fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

I konsekvens af ovenstående indføjes under § 4, stk. 4 under nr. 7: Fastsætetlse af kontingent for det efterfølgende år. Nuværende nr. 7 – 11 ændres til nr. 8 - 12.


10. Evt.