• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat af bestyrelsens møde mandag den 18. april 2016 kl. 17.00
i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg

Deltagere: Bibi, Annie, Lis, Vibeke, Jette og koordinator Sabrina
Fraværende: Carsten, Michelle

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse:
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referater fra bestyrelsens møde den 15. marts, foreningens generalforsamling den 15. marts og bestyrelsens konstituerende møde den 15. marts 2016.
Vedtagelse:
Nævnte 3 referater blev godkendt og underskrevet

3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om økonomisk statusbalance pr. 18. april 2016
Vedtagelse:
Sabrina forelagde saldobalance for tiden 1. januar til 31. marts 2016, der viste indtægter på 110.250,00 kr. og udgifter på 78.415,35 kr. Indestående i bank pr. 31/3-16 er 129.652,91 kr.

4. Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.
Vedtagelse:
Sabrina havde forud for mødet fremsendt information om de aktive grupper, der nu har 115 brugere fordelt på 15 grupper, der er i gang og 5 grupper, der starter inden for kort tid. Foreningen har 33 frivillige, hvoraf 26 er aktive p. t. Der er 7 på venteliste til 3 grupper. Foreningen har i alt 49 medlemmer.
Bestyrelsen drøftede den fortsatte udvikling i foreningen og vedtog fremover i arbejdet på at gøre opmærksom på selvhjælpsgrupperne at overveje en lidt anderledes annoncering, f. eks. med personlige beretninger med faktaboks.

5. Forslag til ændring af vedtægterne
Der skal på den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016 tages stilling til 2 forhold:
- indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent – kontingentåret er fra 1. januar til 31. december
- kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen

Under forudsætning af godkendelse af ovennævnte synes det nødvendigt, at bestyrelsen søger en overgangsordning for så vidt angår kontingentet for 2017.

Ifølge vedtægternes § 4, stk. 1, 4. afsnit, er medlemmer kun valgberettigede, hvis de har betalt kontingent. Da kontingentet først kan fastsættes ved selve generalforsamlingen, og det efter vedtægterne skal betales før generalforsamlingen, så foreslås det, at den ekstraordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for 2017. Og herefter er der ikke i den forbindelse noget problem, idet generalforsamlingen i 2017 fastslætter kontingentet for 2018 og således fremover.
Vedtagelse:
Bestyrelsen anbefaler den ekstraordinære generalforsamling at formulere sidstnævnte forslag således:
- Kontingent – gældende for det efterfølgende år - fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

6. Tilrettelæggelse af den ekstraordinære generalforsamling
Drøftelse af mulige ønsker m. v.
Vedtagelse:
Bestyrelsen møder kl. 17.30 (generalforsamlingens starttid). Peter Fugl har givet tilsagn om at være dirigent. Sabrina udsender mail til foreningens medlemmer med en ekstra påmindelse om generalforsamlingen.

7. Fælles frivillig aften den 9. maj 2016
Sabrina orienterer kort om forberedelserne til dette arrangement.
Vedtagelse:
Sabrina og Lis sørger for traktementet. Sekretæren laver referat fra denne aften.

8. PUF ansøgningen
Sabrina orienterer om muligheden for at søge tillæg til PUF ansøgningen for marts, april og maj 2016.
Vedtagelse:
Sabrina informerede om Socialministeriets henvendelse med mulighed for at ansøge om PUF-midler for månederne marts, april og maj 2016, således at der tilbydes PUF-midler for i alt 15 måneder. Ansøgningsfristen var ultra kort, men Sabrina nåede at sende ansøgning inden fristens udløb, og Selvhjælp Skanderborg har herefter ansøgt om 323.355 kr. incl. de 3 måneder.

9. Formandens orientering
- Orientering om møde med Søren fra Sundhedsfremme den 10. marts 2016 angående lokaler og Stafet for livet
- Orientering om møde med Jette Engelbreth den 31. marts 2016 angående samarbejde og lokaler
- Orientering om møde i Stafet for livet den 4. april 2016.
Vedtagelse:
Bibi oplyste, at Søren fra Sundhedsfremme har været inviteret til at se foreningens lokaler, som han gav indtryk af at være tilfreds med. Med hensyn til Stafet for livet, så er der på nuværende tidspunkt beskeden deltagelse, idet alene 49 har meldt sig i 7 hold. Alle kan deltage – der er ikke krav, der skal opfyldes. Oplysningsteltet har åbent lørdag den 28. maj fra kl. 12 – 20 og igen søndag den 29. maj fra kl. 9 – 12. Man forudsætter, at mindst 200 deltager i løbet.

Bibi orienterede fra et møde med Jette Engelbreth, hvor vi beklagede os over de 3 måneders manglende PUF midler (marts, april og maj), og Jette Engelbreth foreslog kontakt til FRISE. Problemet er forhåbentlig løst nu – se punkt 8. Man talte også på mødet om foreningens mulige snarlige lokaleproblem, der kan opstå, når der – som ønskeligt - dannes flere grupper, herunder også netværksgrupper, og Jette Engelbreth pegede på Bellis i Sundhedscentret – og lovede at have vores problem i erindring.

Bibi orienterede om stormøde forud for Stafet for livet, hvor ca. 40, der er med i tilrettelæggelsen og afviklingen mødes for at drøfte tilrettelæggelse, udfordringer, muligheder o. s. v.

10. Evt.
Næste møde afholdes den 13. juni 2016 kl. 18.00 i Medborgerhuset – stueetagen.

Referatet godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:
Skanderborg, den 13. juni 2016